Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Norsk språkråd – Lov av 18. juni 1971 om Norsk språkråd med endringer

Norsk språkråd ble opprettet ved lov av 18. juni 1971 og avløste Norsk språknemnd 1. februar 1972. Loven trådte i kraft 1. januar 1972.  


Det var en lovendring i 2002, da § 1 bokstav b, «tilnærmingsparagrafen», ble strøket.

Loven ble opphevet fra 1. januar 2005.


Lov om Norsk språkråd 1971–2002

§ 1. Det opprettes et råd for språkvern og språkdyrking. Rådet skal ha navnet Norsk språkråd. Norsk språkråd skal:

a) verne om den kulturarv som norsk skriftspråk og talespråk representerer, fremme tiltak som kan øke kunnskapen om norsk språk, dets historie og egenart, fremme toleranse og gjensidig respekt i forholdet mellom alle som bruker norsk språk i dets forskjellige varianter, og verne om den enkelte borgers rettigheter når det gjelder bruken av språket,

b) følge utviklingen av norsk skriftspråk og talespråk og på dette grunnlag fremme samarbeid i dyrkingen og normeringen av våre to målformer og støtte opp om utviklingstendenser som på lengre sikt fører målformene nærmere sammen,

c) gi myndighetene råd i språkspørsmål, særlig når det gjelder språkbruken i skolen, i Norsk rikskringkasting og i statstjenesten, uttale seg om prinsipper for normering av skriftspråket og av stedsnavn, og komme med forslag om lovgivning i språkspørsmål,

d) gi råd og rettledning til allmennheten,

e) fremme og delta i nordisk samarbeid om språkdyrking, og

f) sørge for at resultatene av rådets arbeid blir gjort kjent.

§ 2. Kongen fastsetter nærmere vedtekter for rådets sammensetning, organisasjon og virksomhet.

§ 3. Denne lov trer i kraft fra den dag Kongen bestemmer.

Lov om Norsk språkråd 2002–2004

§ 1. Det opprettes et råd for språkvern og språkdyrking. Rådet skal ha navnet Norsk språkråd.

Norsk språkråd skal

a) verne om den kulturarv som norsk skriftspråk og talespråk representerer, fremme tiltak som kan øke kunnskapen om norsk språk, dets historie og egenart, fremme toleranse og gjensidig respekt i forholdet mellom alle som bruker norsk språk i dets forskjellige varianter, og verne om den enkelte borgers rettigheter når det gjelder bruken av språket.

b) – – –

c) gi myndighetene råd i språkspørsmål, særlig når det gjelder språkbruken i skolen, i Norsk Rikskringkasting og i statstjenesten,1 uttale seg om prinsipper for normering av skriftspråket og av stedsnavn, og komme med forslag om lovgivning i språkspørsmål,

d) gi råd og rettledning til almenheten,

e) fremme og delta i nordisk samarbeid om språkdyrking, og

f) sørge for at resultatene av rådets arbeide blir gjort kjent.

0) Endret ved lov 13 des 2002 nr. 80.

1) Jfr. lov 11 april 1980 nr. 5.

§ 2 Kongen fastsetter nærmere vedtekter for rådets sammensetning, organisasjon og virksomhet.

§ 3 Denne lov trer i kraft fra den dag Kongen bestemmer.

0) Fra 1 jan 1972 iflg. res. 29 okt 1971.

Fant du det du lette etter?