Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Språkrådets arbeid

Språkrådet arbeider for å styrke det norske språket og språkmangfoldet i landet.


Språkrådet er statens forvaltningsorgan i språkspørsmål og følger opp den norske språkpolitikken på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Det overordnede målet for den norske språkpolitikken er å styrke norsk som fullverdig språk og sikre både det norskspråklige og det flerspråklige mangfoldet.

Dette gjør Språkrådet

Gjennom målrettede aktiviteter arbeider Språkrådet for å fremme norsk språks status og bruk på utsatte samfunnsområder. Vi deltar også i arbeidet med å verne og fremme norsk tegnspråk og de nasjonale minoritetsspråkene.

 • Vi fører tilsyn med statsorganenes etterlevelse av språkloven.
 • Vi samarbeider med offentlige og private aktører om språkpolitiske tiltak, blant annet om klarspråk, fagspråk, terminologi og formidling på norsk, fordeling av nynorsk og bokmål i staten og norskspråklig teknologi.
 • Vi arbeider for at språkopplæringen skal bygge på språkpolitikken.
 • Vi gir råd om stedsnavn og navn på statsorganer.
 • Vi gir råd og formidler kunnskap om språk, språkbruk og språkarbeid.
 • Vi forvalter rettskrivningen i nynorsk og bokmål og følger med på hvordan språket utvikler seg.
 • Vi godkjenner norske ordbøker og ordlister til bruk i skolen.
 • Vi samarbeider med språkinstitusjoner i andre land.
 • Vi deltar i arbeidet for å sikre nabospråkforståelse mellom de nordiske landene.

Tegnspråkversjon

The Norwegian Language Council

The Norwegian Language Council is the state's consultative body on language issues. It follows up Norway's language policy on assignment for the Ministry of Culture and Equality. The Norwegian Language Council works to strengthen the Norwegian language and language diversity in Norway.

The Language Council's work

Through targeted activities, The Norwegian Language Council aims to enhance the status and use of Norwegian in all areas of society and to protect and promote Norwegian sign language and the languages of national minorities.

The Norwegian Language Council

 • supervise compliance of government bodies with the Act relating to Language
 • collaborate with public and private players on language policy measures, including the use of plain language, language for specific purposes, terminology and communication in Norwegian, the use of the language variants Bokmål and Nynorsk by government agencies, and Norwegian language technology
 • work to ensure that language tuition is based on the agreed language policy
 • give advice on place names and names of government agencies
 • offer advice and disseminates information about language, language use and language work
 • administer the correct spelling of Nynorsk and Bokmål and monitor how the languages evolve
 • approve Norwegian dictionaries and glossaries for use in schools
 • collaborate with language institutions in other countries
 • participate in efforts to ensure good language comprehension between Nordic neighbours

Fant du det du lette etter?