Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Setninger med dobbel nektelse


Vi kan bruke dobbel nektelse for å uttrykke nyanser: «Dette er ikke usannsynlig». 

Ikke usannsynlig er ikke akkurat det motsatte av usannsynlig. Det er heller ikke akkurat det samme som sannsynlig.

I juridiske tekster brukes dobbel nektelse  ganske ofte.  

 • Gaven er av ikke ubetydelig verdi.
 • Anskaffelsen kan innebære en ikke ubetydelig risiko.

Ubetydelig betyr ‘svært liten; betydningsløs; uviktig’. Hva er verdien av gaver av ikke ubetydelig verdi? Er den betydelig, altså stor? Og hvordan måles en ikke ubetydelig risiko?

Ikke-jurister kan lett få inntrykk av at ikke ubetydelig er det samme som betydelig. En jurist vil nok mene at det ikke er fullt så enkelt: Ikke ubetydelig skal dekke det som ligger mellom ubetydelig og betydelig. Men hvor går grensen? Når slutter noe å være ikke ubetydelig og går over til å være betydelig? Hvis ikke ubetydelig befinner seg et eller annet sted på en glideskala, hvor presist er det da?

 • Konklusjonen er ikke ubetenkelig.

Ubetenkelig er det samme som forsvarlig. Når konklusjonen ikke er ubetenkelig, er den da betenkelig, altså ikke forsvarlig? 

 • Selskapet var ikke utvilsomt solvent.

Utvilsom er definert i ordbøkene som ‘sikker, opplagt, åpenbar’. Var selskapet åpenbart solvent eller ikke?

Dobbel nektelse = floke

I noen tilfeller kan bruk av doble nektelser skape floker som gjør det unødig vanskelig for leseren å oppfatte meningen. Dessuten kan det gå ut over presisjonen. Her er noen eksempler.

Eksempel 1

 • En betalingstjenesteyter kan ikke kreve gebyr eller annet vederlag for […]

d) å varsle om at en tjeneste eller et betalingsoppdrag er avvist, med mindre avvisningen ikke skyldes forhold på tjenesteyterens side og er saklig begrunnet, jf. § 50.

Merknad og forslag til omskriving

Med mindre = hvis ikke.

 • Betalingstjenesteyteren kan ikke kreve gebyr hvis ikke avvisningen ikke skyldes […]

Her er det snakk om et unntak som innskrenkes, og … kan ikkehvis ikke … ikke må vel bety det samme som kanbare hvis …:

 • Betalingstjenesteyteren kan kreve gebyr bare hvis avvisningen skyldes […]

Eksempel 2

 • Fornærmedes navn skal ikke oppgis i berammingslisten med mindre dette finnes ubetenkelig.

Henvisningsordet dette peker tilbake på det motsatte av det som står rett foran. Dette henviser til noe som bare er underforstått, nemlig det å oppgi fornærmedes navn.

Hovedregelen er at navnet ikke skal oppgis. Så kommer unntaket: med mindre dette [altså det å oppgi navnet] finnes ubetenkelig. Uttrykksmåten finne(s) ubetenkelig er kommentert i kapittelet om ordvalg. Her tar vi bare for oss nektelsen: skal ikke oppgismed mindre + u-.

Svakheten ved den opprinnelige formuleringen er at unntaket uttrykkes på en komplisert og uklar måte. Det kan uttrykkes langt enklere.

Forslag til omskriving

Forslag 1 (hovedregel + unntak, med nektelse)

 • Fornærmedes navn skal ikke oppgis i berammingslisten, unntatt i tilfeller der det er forsvarlig å oppgi det.

Forslag 2 (snevrere hovedregel, uten nektelse)

 • Fornærmedes navn kan oppgis i berammingslisten bare når det er forsvarlig [å oppgi det].

Svakheten ved forslag 2 er at hovedregelen (det at navnet ikke skal oppgis) ikke uttrykkes eksplisitt. 

Vær forsiktig med bruk av doble nektelser:

 • ikke + u- 
 • med mindre + u-
 • med mindre + ikke

Fant du det du lette etter?