Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Råd om nynorsk i lover og forskrifter


Stilidealet

Det viktigaste stilidealet i nynorsk sakprosa går ut på å skrive greie setningar. Den som skal skrive regelverk, bør ha som utgangspunkt at grei syntaks og høg fagleg kvalitet ikkje er motsetningar, men to sider av same sak. Dette gjeld uavhengig av målform, men det er verdt å merke seg at nynorsken ofte har gått føre med gode løysingar. Eit døme frå Grunnlova:

Bokmål: Dog tilkommer Arveret ikke nogen som ikke er født i ret nedstigende Linje fra den sidst regjerende Dronning eller Konge eller dennes Søster eller Broder, eller selv er dennes Søster eller Broder.

Nynorsk: Arverett har likevel berre dei som ættar frå foreldra til den sist regjerande dronninga eller kongen.

Grunnlova

Val av ord og former

Dersom du ikkje veit kva ord og former du skal velje, bør du ta utgangspunkt i det som har vanlegast til no, anten i nynorsken generelt eller i nynorsk regelverk på området. Det å leggje seg nærast mogleg bokmål er ei vel lettvinn og nokså tvilsam løysing som mange tekstar er prega av.

Samleside med nynorskhjelp

Ord og uttrykk som ofte blir brukte i regelverk

Bokmål

Nynorsk

adgang

(fysisk:) tilgjenge, tilgang

(om rett:) høve, lov, løyve, rett

alminneligvanleg; allmenn
angågjelde, kome ved, vedkome
anvendenytte, bruke

anvendelse

kommer til anvendelse

regelen får tilsvarende anvendelse

bruk, nytte; (ofte:) det å gjelde

kjem til bruk, skal brukast/nyttast, skal gjelde, gjeld

(ofte:) regelen gjeld / skal brukast på tilsvarande måte / på same måten

avgjørelseavgjerd

barnets beste


til barnets beste

det beste for barnet, det som er best for barnet

til beste for barnet (lovgjeving/rettleiing til beste for barnet)

til det beste for barnet (det er til det beste for barnet at ...)

befaringsynfaring
begrensningavgrensing
begrunnegrunngje/grunngi
begrunnelsegrunngjeving

bero:

ligge i bero

stille i bero

 

vere lagd til side

stanse, utsetje, la liggje

beslutningvedtak; avgjerd
bestemmeavgjere, fastsetje
bestemmelseføresegn, regel

betydning

har / er av stor betydning

(berre om omgrep:) tyding

er svært viktig, har stor vekt, tel mykje, har mykje å seie

enhverkvar og ein / alle (avhengig av konteksten)
erkjennekjennast ved, vedgå; sannkjenne
erklæregje fråsegn (om), gje melding (om), seie, seie frå (om) (i visse samanhengar:) lyse
erklæringfråsegn, utsegn, melding; lysing
fatte vedtakgjere vedtak
forberedelseførebuing

forbindelse

i forbindelse med

samband

i samband med

foreligge

Dersom det foreligger særlige grunner

liggje føre, finnast, vere

Dersom det er særlege grunnar (til/for noko)

foreløpig

førebels

foreta

gjere

forhold

personlige forhold

straffbare forhold

andre forhold

tilhøve, høve

personlege tilhøve

strafflagde tilhøve

anna

forsettlig

forsettleg, med vilje

gjenlevende

attlevande

godtgjørelse

godtgjersle

hensiktsmessig

føremålstenleg, formålstenleg, tenleg

hensyn

av hensyn til

med hensyn til

omsyn

av omsyn til

med omsyn til; når det gjeld

henvisning til

tilvising til

hjemmel

med hjemmel i

heimel

etter / med heimel i

hvorvidt

om, kor langt, i kva mon(n)

i henhold til

etter / i samsvar med / med heimel i

ikrafttredelse

ved lovens ikrafttredelse

iverksetjing, ikraftsetjing

når lova tek til å gjelde

i medhold av

i samsvar med; med heimel i

inhabil

inhabil, ugild

inhabilitet

inhabilitet, ugildskap

ivareta (noens) interesser

tryggje interessene (til nokon)

iverksettelse

iverksetjing

kjennelse

orskurd

med X menes/forstås her ...

X tyder her ...

mv. (med videre)

o.a. (og anna), m.m. (med meir)

myndighet

(organ:) styresmakt, myndigheit, mynde; (av og til:) makt (jf. påtalemakta) 
(kompetanse:) avgjerdsmakt, myndigheit

offentlighet

allmente, ålmente, offentlegheit

omfatte

som omfattes av loven

femne om, gjelde

som lova femner om, som lova gjeld (for)

omgjøring

omgjering

overtredelse

overtredelse av § ...

lovbrot

brot på § ...

passe

så langt det passer

høve

så langt det høver

påklage

klage på

rettighet

rett, rettigheit

sakkyndig

sakkunnig

saksbehandling

sakshandsaming; merk òg: å ta/ha ei sak føre (jf. det tradisjonelle ordet sakførehaving)

saksforberedelse

saksførebuing

sammenheng

samanheng, samband

taushetsplikt

opplysninger som er undergitt taushetsplikt, taushetsbelagte opplysninger

uten hinder av taushetsplikt

teieplikt

opplysningar (som) det gjeld teieplikt for

 

uhindra av teieplikt(a)

taushetsrett

teierett

tilknytning

band, tilknyting

tiltak

treffe tiltak

tiltak

gjere tiltak

tjenlig

dersom det synes tjenlig

tenleg

dersom det verkar tenleg

treffe vedtak, treffe tiltak

gjere vedtak, gjere tiltak

tre i kraft

Loven trer i kraft fra det tidspunktet Kongen fastsetter

ta til å gjelde

Lova gjeld frå den tida Kongen fastset / Lova tek til å gjelde frå den tida Kongen fastset

underretning

melding

underrette

gje melding om

utredning

utgreiing

vedtak

fatte/gjøre vedtak

vedtak

gjere vedtak

veiledning

rettleiing

veiledningsplikt

rettleiingsplikt

verge

verje

virkeområde

verkeområde

Vanlege overskrifter (kapittel og paragrafar)

Bokmål

Nynorsk

Alminnelige bestemmelserAllmenne føresegner
Avsluttende bestemmelserSluttføresegner
DefinisjonerDefinisjonar
FellesbestemmelserFellesføresegner
Innledende bestemmelserInnleiande føresegner
OvergangsbestemmelserOvergangsføresegner
Overordnede bestemmelserOverordna føresegner
Ikrafttredelse/ikraftsettingIkraftsetjing, iverksetjing 
Lovens anvendelseBruken av lova
Lovens formålFøremålet med lova
Lovens virkeområdeVerkeområdet for lova
Saklig virkeområde (hva loven gjelder)Sakleg verkeområde (kva lova gjeld)
Stedlig virkeområde (hvor loven gjelder)Stadleg verkeområde, geografisk verkeområde (kvar lova gjeld)

Fant du det du lette etter?