Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Klage på navnevedtak

Her kan du lese mer om hva det går an å klage på, hvem som har klagerett i en navnesak, og hvem klagen skal sendes til.


Hva kan en klage på?

Etter stedsnavnloven er det først og fremst skrivemåten av navnet en kan klage på , og ikke selve navnevalget.

Eksempel: Vi kan tenke oss at en kommune har vedtatt adressenavnet Nesøyaveien . Det lokale historielaget klager på vedtaket og mener navnet bør skrives Nesøyveien, som etter historielagets syn er mest i samsvar med vanlig norsk navnelaging. Dette vil være en klage på skrivemåte, og klagen skal behandles etter reglene i stedsnavnloven. Dersom det samme historielaget derimot klager på vedtaket og mener adressen burde fått et helt annet navn, for eksempel Sørtorpet etter en nedlagt husmannsplass, faller klagen utenfor reglene i stedsnavnloven.

I visse tilfeller går det imidlertid an å klage på selve navnevalget. Det gjelder dersom navnevalget bryter med § 3 i stedsnavnloven. Der står det at et navn som er vernet, ikke kan tas i bruk på et annet sted enn der det tradisjonelt hører hjemme.

Hvem kan klage?

Hvem som har klagerett i en navnesak, går fram av stedsnavnloven § 12. I saker som gjelder adressenavn og navn på kommunale anlegg og institusjoner, er det først og fremst lokale organisasjoner med tilknytning til navnet som har klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlige organer og virksomheter, for eksempel Kartverket og andre som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten.

Hvem skal klagen sendes til?

Klagen skal sendes til det organet som har gjort vedtaket. Vedtaksorganet kan være kommunen, fylkeskommunen eller Kartverket. Dersom klageren ikke får medhold fra vedtaksorganet, skal saken sendes til klagenemnda for stedsnavnsaker.

Klagenemnda

Klagenemnda for stedsnavnsaker er et selvstendig organ. Medlemmene er oppnevnt av Kultur- og likestillingsdepartementet. Nemnda består vanligvis av fem medlemmer: en fast leder som er jurist, to norskkyndige medlemmer og to andre faste medlemmer uten språkfaglig tilknytning.


Når det er kvenske eller samiske navn som skal behandles, skal det i stedet for de norskkyndige medlemmene være et medlem som er språkkyndig i henholdsvis kvensk eller det aktuelle samiske språket. Nemnda består da av fire medlemmer.

Klagenemndas vedtak er endelig.

Klagenemnda for stedsnavnsaker
Språkrådet, Postboks 1573 Vika, 0118 Oslo
E-post: post@sprakradet.no

Vedtak fra klagenemnda

Fant du det du lette etter?