Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Setninger med komprimert meningsinnhold


Motvilje mot lange setninger kan få oss til å komprimere bort informasjon som er nødvendig for forståelsen. Men utelatelser og sammentrekninger kan ofte resultere i et uklart eller tvetydig budskap.


Husk at langt og entydig er bedre enn komprimert og uklart. Noen ganger må vi skrive litt mer for at det skal bli tydeligere: Vi må rett og slett pakke ut den komprimerte meningen.

Eksempler
Merknad
Forslag til omskriving

Eksempel 1 (fra utdanningssektoren)
Fravær fra førpraksismøter på praksisstedet inngår i samlet fravær fra praksisopplæring.

Her står det ikke noe om hvem som er fraværende. Vi kan løfte fram det underforståtte subjektet (studenten) og bygge ut setningen med mer informasjon. 

Hvis studenten har vært borte fra førpraksismøter på praksisstedet, vil dette fraværet bli regnet med i det samlede fraværet fra praksisopplæringen.

Eksempel 2 (fra et statsforvalterembete)
Statsforvalteren skal forvalte ordningen med kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite grunnet rovvilt.

Grunnet rovvilt står til restriksjonene, ikke til ordningen eller til bruken av utmarksbeite.

Her er det mye nødvendig informasjon komprimert bort.

Statsforvalteren skal forvalte ordningen som gir bøndene rett til kompensasjon når de ikke kan slippe dyra ut på utmarksbeite fordi det er rovdyr i området.

Språklige snarveier

Ofte bruker vi språklige snarveier, det vil si at vi slår sammen elementer for å spare ord og plass. Men det som er en snarvei for skribenten, kan bli en omvei for dem som skal tolke og bruke teksten.

Overdreven bruk av språklige snarveier kan nemlig skjule viktige betingelser som kan og bør uttrykkes. Det kan ligge mye mellom linjene som uinnvidde lesere ikke får med seg.

Komprimert betingelse: ved + substantiv

Mange skribenter gjør flittig bruk av preposisjonsuttrykket ved + substantiv i stedet for verbfrase. Denne språklige snarveien kan være god å ty til, og rent grammatisk er det ikke noe i veien for å bruke den. Som oftest kan betydningen av snarveien ved + substantiv ikke misforstås. Her er noen eksempler:

 • Ved utarbeiding av regional plan skal regional planmyndighet samarbeide med berørte offentlige myndigheter og organisasjoner.
  = Når den regionale planmyndigheten utarbeider en regional plan, skal den samarbeide med berørte offentlige myndigheter og organisasjoner.
 • Kongen er klageinstans dersom vedtaket er truffet av departementet. Det samme gjelder ved klage fra embetsmann over ordensstraff.
  = Kongen er klageinstans når vedtaket er fattet av departementet, og når en embetsmann har klaget over ordensstraff.
 • Ved grov overtredelse er strafferammen fem års fengsel.
  = Hvis overtredelsen er grov, er strafferammen fem års fengsel.

Ved + substantiv betyr altså som oftest når eller hvis + subjekt og verb. Men i eksemplene nedenfor  er ikke meningen like opplagt.

Eksempler
Merknad
Forslag til omskriving

Eksempel 1
I disse tilfellene må vilkårene i personopplysningsloven være oppfylt ved offentliggjøring, dersom det dreier seg om et dokument som inneholder personopplysninger.


Her er kronologien uklar. Hva ligger bak ved offentliggjøring? Er det

1 når/idet dokumentet blir offentliggjort?
2 for at dokumentet skal kunne bli offentliggjort?

Alternativ 2 er det mest sannsynlige, selv om ved ikke kan ha betydningen 'for at'. Vi kan omformulere på to måter.

Forslag 1
I disse tilfellene må vilkårene i personopplysningsloven være oppfylt for at dokumentet skal kunne offentliggjøres, hvis det dreier seg om et dokument som inneholder personopplysninger.

Forslag 2
I disse tilfellene må vilkårene i personopplysningsloven være oppfylt før dokumentet kan offentliggjøres, hvis det dreier seg om et dokument som inneholder personopplysninger.

Eksempel 2
Ved fritt rettsråd
betales en egenandel tilsvarende grunndelen.


Setningen inneholder en komprimert betingelse som kan gjøres om til en relativsetning (som-setning).


De(n) som får innvilget fritt rettsråd
, betaler en egenandel tilsvarende grunndelen.

Råd

 • Husk at det ikke er noe mål i seg selv å skrive korte setninger.
 • Ikke komprimer bort nødvendig informasjon. Langt og entydig er bedre enn komprimert og uklart.
 • Forsøk å unngå komprimerte betingelser. Bruk heller hvis eller når + subjekt + verb enn ved + substantiv.

Fant du det du lette etter?