Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Omskriving med substantiv


Lovspråket er gjennomgående mer abstrakt enn allmennspråket. Konkrete verb gjøres om til eller erstattes av substantiviske uttrykk. Slik omskriving med substantiv kan gjøre språket omstendelig og oppstyltet. Unødig omskriving med substantiv kalles gjerne for substantivsyke. Substantivsyken har ulike former.  

«Substantivsyke»

«Substantivsyke» type 1: foreta, forestå, utføre mfl. + substantiv

I stedet for et konkret handlingsverb brukes et diffust og innholdsfattig verb (drive, foreta, forestå, gjøre, utføre mfl.) + substantiv (som oftest et verbalsubstantiv, altså et substantiv som er avledet av et verb): 

 • foreta innkalling
 • foreta fordeling
 • foreta oppnevning
 • foreta overføring
 • forestå forkynning av beslutning
 • forestå utskrift av opptak
 • fremsette begjæring
 • utføre undersøkelse
 • underlegge vurdering
 • ta under behandling

Språket blir oftest bedre og ledigere hvis vi erstatter det innholdsfattige verbet substantivet med et konkret verb som beskriver handlingen:

 • foreta innkalling → innkalle, kalle inn
 • foreta fordeling → fordele
 • foreta oppnevning → oppnevne
 • foreta overføring → overføre
 • forestå forkynning av beslutning → forkynne beslutning
 • forestå utskrift av opptak → skrive ut opptak
 • fremsette begjæring → begjære
 • utføre undersøkelse → undersøke
 • underlegge vurdering → vurdere
 • ta under behandling → behandle
«Substantivsyke» type 2: substantiv + skje eller finne sted

I stedet for et konkret handlingsverb brukes substantiv (som oftest verbalsubstantiv) + skje eller finne sted:

 • Innkalling av X skal skje …
 • Valg av medlemmer skal skje …
 • Avløsning av X kan finne sted …

Her kan vi bruke samme oppskrift som ovenfor:

 • Innkalling av X skal skje → X skal innkalles / kalles inn
 • Valg av medlemmer skal skje → Medlemmer skal velges
 • Avløsning av X kan finne sted → X kan avløses

Slik substantivisk uttrykksmåte er i bunn og grunn en språklig omvei. 

 • Det kan foretas utbetaling av beløpet.Beløpet kan utbetales.
 • Det kan foretas nyvalg av hele styret eller enkeltmedlemmer. Hele styret eller deler av det kan velges på nytt.
 • Avgradering av dokumentet er foretatt.Dokumentet er avgradert.
 • Ikrafttredelsen av loven skjer 1. september 2021.Loven trer i kraft 1. september 2021.
 • Registrering av foretaket skal skje elektronisk. Foretaket skal registreres elektronisk.
 • Anmeldelse av straffbare handlinger skjer til politiet.Straffbare handlinger (skal) anmeldes / blir anmeldt til politiet.
 • Oppsending av ballongen kan finne sted.Ballongen kan sendes opp.

Poenget er selvsagt ikke å unngå substantiv som ordklasse, men å unngå omskrivinger som gjør teksten unødig «papirknitrende» og tung å lese.

Råd

Bruk heller konkrete verb enn foreta, drive, forestå, utføre, underlegge + substantiv.

Bruk heller konkrete verb enn substantiv + skje eller finne sted.

Andre former for omskriving med substantiv

Eksemplene ovenfor er forholdsvis enkle å tolke og skrive om. Som vi skal se, er det lett å finne mer kompliserte eksempler på omskriving med substantiv. Slike uttrykksmåter krever ofte mye av leseren.

Det høye abstraksjonsnivået i eksemplene nedenfor gjør språket unødig omstendelig og oppstyltet. Subjektet og det konkrete verbet forsvinner, og selve handlingen komprimeres inn i et abstrakt substantiv. Et slikt språk er ikke godt egnet til å beskrive konkrete handlinger eller tilfeller.

Vi gjør leseren en tjeneste hvis vi velger andre og mer konkrete uttrykksmåter. Vi kan hente fram det underforståtte subjektet og beskrive det som skjer, med et konkret verb. 

Abstrakt substantiv + være gjenstand for

Bakgrunn for eksempelet nedenfor: Politihøgskolen har fire studiesteder. De som søker, kan klage hvis de får avslag på søknaden om opptak, men de kan ikke klage hvis de får tildelt et annet studiested enn det de ønsker. Dette er formulert slik i politiloven § 24 tredje ledd (om opptak ved Politihøgskolen): 

Eksempel

Merknad

Forslag til konkretisering 

Tildeling av studiested er ikke gjenstand for klage.Tildeling er gjort til subjektet i setningen, selv om det finnes konkrete personer som kan eller ikke kan klage. Både det handlende subjektet og det konkrete verbet er komprimert bort.Søkere kan ikke klage på [vedtak om] tildeling av studiested.
Abstrakt substantiv + foreligge

Eksempler

Merknad

Forslag til konkretisering

Eksempel 1

Søknad om patent kan ikke leveres uten at samtykke foreligger fra departementet.

 

Her er samtykket gjort til subjekt i setningen, selv om det finnes noen (departementet) som har samtykket.

 

En søknad om patent kan ikke leveres uten at departementet har samtykket.

Eksempel 2

Utsending av arbeidstaker anses også å foreligge når en norsk virksomhet […] sender en arbeidstaker til et annet land innenfor EØS-området.

 

Utsendingen er gjort til subjektet i setningen, selv om det finnes en konkret person (arbeidstaker) som er sendt ut. Arbeidstakeren kan gjøres til subjekt i setningen.

 

En arbeidstaker anses som utsendt også når en norsk virksomhet sender ham eller henne til et annet land innenfor EØS-området […].

Abstrakt substantiv + inntre
EksempelMerknadForslag til konkretisering
Inhabilitet inntrer ikke ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av godtgjøring o.l. for slike verv.Inhabiliteten er gjort til subjektet i setningen, selv om det finnes en konkret person (underforstått: en folkevalgt) som er eller ikke er inhabil. Den folkevalgte kan gjøres til subjekt i setningen.En folkevalgt er ikke inhabil når det skal velges personer til offentlige tillitsverv, eller når det skal fastsettes godtgjøring o.l. for slike verv. 
Abstrakt substantiv + medføre
EksemplerMerknadForslag til konkretisering

Eksempel 1

Manglende tilbakemelding
kan medføre tap av studieplass.

 

Manglende tilbakemelding er gjort til subjektet i setningen, selv om det må finnes konkrete personer (underforstått: studenter) som eventuelt ikke har gitt tilbakemelding og dermed mister studieplassen. Studentene kan gjøres til subjekt i setningen.

 

Studenter som ikke gir tilbakemelding, kan miste studieplassen.

Eksempel 2

[…] Oversittelse av fristene medfører ikke at arbeidstaker må utsette permisjonen dersom permisjon er nødvendig […]

 

Oversittelse er gjort til subjektet i setningen, selv om det finnes en konkret person (arbeidstaker) som oversitter fristen, dvs. ikke overholder den. Arbeidstakeren kan gjøres til subjekt i setningen.

 

[…] En arbeidstaker som ikke overholder fristene, må likevel ikke utsette permisjonen dersom permisjon er nødvendig […]

Preposisjon + abstrakt substantiv
EksemplerMerknadForslag til konkretisering

Eksempel 1

… eiendeler som skal være særeie etter bestemmelse av arvelater

 

Her er det snakk om en person (arvelateren) som har tatt en avgjørelse. Da kan formuleringen konkretiseres.

 

… eiendeler som skal være særeie etter arvelaterens beslutning

eller:

… eiendeler som skal være særeie  fordi arvelateren har bestemt det

Eksempel 2

Ved manglende samarbeidsvilje fra gjenlevende vil rettens avgjørelse kunne brukes av arvingene for å kreve innsyn.

 

Her er det snakk om en person (den gjenlevende ektefellen) som ikke vil samarbeide. Da kan formuleringen konkretiseres.

 

Hvis (den) gjenlevende (ektefellen) ikke vil samarbeide, kan arvingene bruke rettens avgjørelse for å kreve innsyn.

Løft fram subjektet og bruk konkrete verb i stedet for substantivfraser.

 • etter bestemmelse av X → fordi X har bestemt det
 • etter krav frå X → dersom X krev det

Fant du det du lette etter?