Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Praktiske tips i konkrete situasjoner

Her finner du praktiske tips om hvordan du kan løse de språklige dilemmaene som dukker opp i forskjellige situasjoner på universitet og høyskoler. Under hver situasjon finner du en beskrivelse av dilemmaet og tips om hvordan det kan håndteres.


Undervisning

Overgang fra videregående til høyere utdanning

Studentene har problemer med å lese og tilegne seg faglitteratur og akademiske tekster på engelsk.

Nye studenter bør tilbys kurs eller andre former for trening i å lese faglitteratur og akademiske tekster på engelsk, gjerne tekster som er knyttet til det faget de studerer.

Les mer:

Valg av språk i undervisningen

Skal undervisningen foregå på engelsk eller på norsk?

Studentene bør møte både norsk og engelsk i studieløpet. Undervisningsspråket innenfor et studieprogram eller et emne kan variere, men institusjonene bør sette opp mål for hvilke språklige ferdigheter studentene bør ha når de er ferdige med utdanningen. Disse målene bør angis i studieprogrammet og i læringsutbyttebeskrivelsen for de enkelte emnene.

John Airey har satt opp en matrise som skal gjøre det enkelt å vurdere hvilke språklige ferdigheter studentene har behov for. Matrisen er beskrevet her.

Les mer:

Undervisning på norsk, pensumlitteratur på engelsk

Studentene har problemer med å forholde seg til fagterminologi på to språk. De mangler ordforråd og blander norsk og engelsk i studentbesvarelser.

Det bør lages fagtermlister mellom engelsk og norsk for de ulike fagene/emnene.

Les mer:

Undervisning på engelsk, pensumlitteratur på engelsk

(overvekt av norskspråklige studenter)

Studentene har problemer med å uttrykke seg på norsk i studentbesvarelser og å diskutere faget sitt på norsk. De mangler norsk ordforråd.

Studentene trenger tilgang til norsk fagspråk og terminologi. Det bør lages fagtermlister mellom engelsk og norsk for de ulike fagene/emnene.

Undervisningsmateriell (presentasjoner, lysark, kompendier) bør tilbys parallelt på norsk.

Les mer:

Undervisning på engelsk, ikke-norskspråklig foreleser

(overvekt av norskspråklige studenter)

Studentene er passive i forelesningssituasjonen fordi de ikke behersker engelsk godt nok.

Foreleseren bør som et minimum kunne lese norsk tekst og forstå norsk tale for å kunne håndtere muntlige spørsmål og kommentarer på norsk fra studentene, men han eller hun kan eventuelt bruke muntlig engelsk selv.
Ikke-norskspråklige forelesere bør tilbys norskkurs.

Les mer:

Undervisning på engelsk, foreleser som ikke har engelsk som morsmål

Foreleseren har ikke god nok kompetanse i å undervise på et fremmedspråk for å sikre god kvalitet i undervisningen.

Foreleseren bør tilbys egnede kurs og pedagogisk trening i å undervise på et fremmedspråk.

Foreleseren bør tilbys kurs i muntlig bruk av engelsk for forelesere.

Foreleseren bør tilbys kvalitetssikring av presentasjoner som skal brukes i undervisningen.

Les mer:

Skriving av fagtekster på norsk og engelsk

Studentene mangler bevissthet om og trening i å bruke forskjellige sjangre innenfor sitt fag, på både norsk og engelsk. De trenger dette for å være best mulig kvalifisert til arbeidslivet.

Studentene trenger kunnskap om og opplæring i å bruke forskjellige sjangre innenfor sitt fag, på både norsk og engelsk. De bør tilbys fagspesifikke språkkurs som er tilpasset faget, tekstsjangre og bruksområder. Kursene bør ikke være frittstående språkkurs, de bør helst integreres i faget.

Les mer:

Videoopptak av forelesning

Foreleser har problemer med å bestemme om opptaket skal gjøres med engelsk eller norsk tale.

Opptaket gjøres på det språket foreleseren behersker best, og tekstes til det andre språket: norsk tale med engelsk tekst / engelsk tale med norsk tekst.

Les mer:

Muntlige studentpresentasjoner på engelsk

Studentene synes det er vanskelig å fremføre muntlige presentasjoner på engelsk.

Studentene trenger bedre selvtillit når de skal fremføre muntlige presentasjoner på engelsk. De bør få mulighet til å øve seg på presentasjon i mindre grupper, da det er enklere å snakke for små grupper enn for store grupper.

Les mer:

Forskning og formidling

Vitenskapelige publikasjoner som skrives på engelsk

Den språklige kvaliteten er ikke god nok.

Vitenskapelig ansatte bør få tilbud om kurs i akademisk skriving og om språkvask av engelsk tekst.

Les mer:

Formidling til allmennheten, ikke-norskspråklige vitenskapelig ansatte

Den norske allmennheten får ikke tilgang til den forskningen som foregår ved UH-institusjonene i Norge fordi de ansatte ikke behersker norsk godt nok.

Vitenskapelig ansatte bør få tilbud om oversettelse til norsk, eventuelt språkvask av norsk tekst.

Les mer:

Vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk

Institusjonene i høyere utdanning følger ikke opp det lovpålagte ansvaret for å vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk (jf. UH-lovens § 1 7) i praksis.

Det bør lages tospråklige fagtermlister for de ulike fagene/emnene. Listene kan lages av foreleser/emneansvarlig, eller arbeidet kan organiseres i prosjekter, enten internt i institusjonen eller med deltakere fra flere institusjoner.

Les mer:

Masteroppgaver og ph.d.-avhandlinger som ikke skrives på norsk

Den norske allmennheten får ikke tilgang til forskning på mastergrads- og ph.d.-nivå.

Masteroppgaver og ph.d.-avhandlinger som ikke skrives på norsk, bør ha et sammendrag på norsk. Ikke-norskspråklige kandidater bør få hjelp til å oversette til norsk.

Les mer:

Møtevirksomhet

Formelle møter der det hovedsakelig benyttes norsk

Ikke alle møtedeltakerne behersker norsk godt nok til å kunne lese møtepapirer eller følge diskusjoner på norsk.

Ikke-norskspråklige ansatte bør tilbys egne norskkurs, slik at de som et minimum kan lese norsk tekst og forstå norsk tale. De vil da kunne delta på møter som foregår på norsk, mens de selv kan snakke engelsk.

Les mer:

Formelle møter der det hovedsakelig benyttes engelsk

Ikke alle møtedeltakerne behersker engelsk godt nok til å kunne lese møtepapirer eller følge diskusjoner på engelsk.

Ansatte som ikke behersker engelsk godt nok, bør tilbys egne engelskkurs, slik at de som et minimum kan lese engelsk tekst og forstå engelsk tale. De vil da kunne delta på møter der det snakkes både norsk og engelsk, mens de selv kan snakke norsk.

Les mer:

Skriftlig kommunikasjon

Ekstern kommunikasjon på engelsk, administrativt ansatte

Ikke alle administrativt ansatte behersker engelsk godt nok til å kunne kommunisere med eksterne på skriftlig engelsk.

Ansatte som ikke behersker skriftlig engelsk godt nok, bør tilbys tilpassede engelskkurs, slik at de kan uttrykke seg skriftlig på engelsk på det nivået som kreves for å kunne kommunisere med eksterne. De bør også tilbys språkvask eller oversettelse av tekster.

Les mer:

Ekstern kommunikasjon på norsk, administrativt ansatte med et annet morsmål enn norsk

Ikke alle administrativt ansatte med et annet morsmål enn norsk behersker norsk godt nok til å kunne kommunisere med eksterne på skriftlig norsk.

Ansatte som ikke behersker skriftlig norsk godt nok, bør tilbys tilpassede norskkurs, slik at de kan uttrykke seg skriftlig på norsk på det nivået som kreves for å kunne kommunisere med eksterne. De bør også tilbys språkvask av tekster.

Les mer:

Intern kommunikasjon på engelsk, administrativt ansatte

Ikke alle administrativt ansatte behersker engelsk godt nok til å kunne kommunisere internt på skriftlig engelsk.

Ansatte som ikke behersker skriftlig engelsk godt nok, bør tilbys tilpassede engelskkurs, slik at de kan uttrykke seg skriftlig på engelsk på det nivået som kreves for å kommunisere internt. De bør også tilbys språkvask.

Les mer:

Intern kommunikasjon på norsk, administrativt ansatte med et annet morsmål enn norsk

Ikke alle administrativt ansatte med et annet morsmål enn norsk behersker norsk godt nok til å kunne kommunisere internt på skriftlig norsk.

Ansatte som ikke behersker skriftlig norsk godt nok, bør tilbys tilpassede norskkurs, slik at de kan uttrykke seg skriftlig på norsk på det nivået som kreves for å kunne kommunisere med interne. De bør også tilbys språkvask.

Les mer:

Muntlig kommunikasjon

Ekstern kommunikasjon på engelsk, administrativt ansatte

Ikke alle administrativt ansatte behersker engelsk godt nok til å kunne kommunisere med eksterne på muntlig engelsk.

Ansatte som ikke behersker muntlig engelsk godt nok, bør tilbys tilpassede engelskkurs slik at de kan uttrykke seg muntlig på engelsk på det nivået som kreves for å kunne kommunisere med eksterne.

Les mer:

Ekstern kommunikasjon på norsk, administrativt ansatte med et annet morsmål enn norsk

Ikke alle administrativt ansatte med et annet morsmål enn norsk behersker norsk godt nok til å kunne kommunisere med eksterne på muntlig norsk.

Ansatte som ikke behersker muntlig norsk godt nok, bør tilbys tilpassede norskkurs, slik at de kan uttrykke seg muntlig på norsk på det nivået som kreves for å kunne kommunisere med eksterne.

Les mer:

Sosiale arrangementer og uformelle møteplasser

Ansatte med forskjellig språklig bakgrunn møtes i mer uformelle sammenhenger knyttet til jobben

Valg av språk – norsk eller engelsk – i sosiale sammenhenger er viktig for at de som deltar, skal føle seg inkludert.

Husk at mer uformelle sosiale sammenhenger er gode arenaer for å praktisere språk, kanskje særlig for dem som skal forbedre norskkompetansen!

Les mer:

Fant du det du lette etter?