Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Høyring om framlegg til rettskrivingsendringar (frist 24. april 2023)

Språkrådet har sendt ut til høyring ein del framlegg til endringar i rettskrivinga i nynorsk og bokmål. Fristen for å sende høyringsfråsegn er 24. april.


Språkrådet forvaltar dei offisielle normene for rettskriving i nynorsk og bokmål og kan gjere bindande normeringsvedtak når faktisk språkbruk eller sterke systemomsyn tilseier det, jf. § 3 i Språkrådets vedtekter. Normeringsarbeidet i Språkrådet følgjer prinsippa i dokumentet Retningslinjer for normering, som er vedteke av styret i Språkrådet. Framlegg til rettskrivingsendringar blir sende til høyring slik at ålmenta får høve til å uttale seg om dei.

Framlegga denne gongen har vore behandla av Språkrådets fagråd for normering og språkobservasjon i 2022 eller 2023. Fleire av framlegga gjeld begge skriftspråka eller berre bokmål. Eitt framlegg gjeld berre nynorsk.

Vi ønskjer fråsegner om dei konkrete framlegga som det er gjort greie for i høyringsnotatet, gjerne med tilvising til dei relevante normeringsprinsippa slik dei er formulerte i dokumentet Retningslinjer for normering (sjå lenkje ovanfor).

Kven som helst kan sende inn høyringsfråsegn. Fråsegnene er offentlege etter offentleglova og blir publiserte på Språkrådets nettsider.

Frist for å sende høyringsfråsegn er 24. april 2023. Bruk e-postadressa post@sprakradet.no.

Dokument

Fant du det du lette etter?