Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Preposisjonsbruk


Oversikten gir ingen fasit over rett og galt, for det finnes ikke enkle formelle regler for preposisjonsbruk på samme måte som for rettskrivning og bøyning.

BOKMÅL

Innledning

Vi bruker preposisjoner i nesten hver setning når vi snakker eller skriver, og ikke sjelden kan mer enn en preposisjon være mulig. Samtidig er vi bundet i valget, blant annet fordi preposisjonene er med på å avgjøre hvor klart og presist vi uttrykker oss, hvilke nyanser vi ivaretar, og hvordan stiltonen blir. Ofte er dessuten preposisjonen en del av en mer eller mindre fast vending (som med i «se gjennom fingrene med noe»). Dette er språklig tradisjon og en arv vi kan holde i hevd og videreføre. Her bør vi ikke minst se opp for sammenblanding av faste vendinger (et eksempel kan være «tatt i betraktning av at» – av «i betraktning av at» og «tatt i betraktning at»). Vi bør også passe på at uttrykksmåten ikke blir så knapp at preposisjonsuttrykket knytter seg til feil ord (som med «av våpen» i formuleringen «eksportforbud av våpen» – skriv heller «forbud mot eksport av våpen»).

Det finnes for øvrig motepreposisjoner, som man gjerne kan unngå i skrift hvis man ikke ønsker å stå fram som slave av språkmoten. Et eksempel kan være , som brukes mye i mer sjargongpreget tale («være på gang», «ha rett på penger», «kjøre på alkoholfritt» o.l).

Foran de fleste norske stedsnavn brukes i, men foran en del navn er den rette preposisjonen fra gammelt. I dag er i på frammarsj og kommer inn også ved mange navn i den siste gruppa, særlig by- og tettsteder. Vi anbefaler likevel at man skriver der tradisjonen er slik. Les mer om preposisjonene i og på.

Generelt om preposisjoner

I eksemplene er preposisjonene markert med feit skrift. Når to eller flere preposisjoner kan være like riktige eller like gode, står det skråstrek mellom dem. En tankestrek mellom to eksempler skiller derimot mellom uttrykksmåter som ikke bør blandes sammen. Eksempel: «det var tre forslag /til nye kandidater – det kom forslag om ny styrebehandling».

Parentes er brukt på tre måter. For det første er det gitt nærmere opplysninger om preposisjonsbruken i parentes, for eksempel slik: «målet for regjeringen er full sysselsetting (= regjeringen ønsker f. s.) – målet med loven er å hindre uønsket import (= formålet)». For det andre forteller parentes rundt en preposisjon at preposisjonen kan sløyfes, som her: «vi ankom (til) Oslo klokka fem». For det tredje er det iblant tatt med ord – substantiver, verb – i parentes der man kan følge samme mønster for preposisjonsbruk som i eksempelet, som «melding» i eksempelet «vi har fått signaler (melding) om at kommunen kommer til å si nei».

 • Ad

gå forsiktig, bare en ad/om gangen (ad er formell stil)
hun er ikke til å kimse ad/av
jeg fikk vite det ad/via omveier
ad det du sier, ... (= til det du sier, ...; nokså formelt)

 • Av

det gjelder bestilling av telefon – vi har fått mange bestillinger de nye telefonene
i betraktning av at hun er tjue år – tatt i betraktning at hun er tjue år
det foregår en bevisstgjøring av kvinner
det trengs en bevisstgjøring av vårt ansvar her
hun er ikke til å kimse av/ad
kvaliteten av/på firmaets varer og tjenester er god
et hus av middels lengde
hun hadde en lønn av/ 300 000 (av ofte om eldre forhold)
jeg fikk låne boka av/hos broren min (hos er muntlig stil)
tomta ble ekspropriert i medhold av loven (= med hjemmel i l.) – det er forbudt i henhold til loven (= ifølge l.)
folks oppfatning av han har endret seg – de hadde oppfatninger (meninger) om både det ene og det andre
dette er den lengste siden av/på trekanten
dette er den økonomiske siden av/ved saken
jeg har æren av å hilse fra Stortinget – jeg har den ære å hilse fra Stortinget

 • Bak

forskningen bak de nye funnene er omfattende

 • Blant

det var blant annet dette vi tenkte på; vi tenker på blant andre Heyerdahl

 • Etter

jeg skal ringe etter en drosje
etter/ifølge loven må du ha sertifikat av klasse C
etter/ifølge det politiet sier, var det promillekjøring
navnene skal sorteres etter forbokstav

 • For

det er stort behov for etterutdanning, jeg har behov for å snakke med deg
du må ha bevilling (løyve) for å bli drosjeeier (= hvis du skal bli d.) – vi har bevilling (løyve) til å transportere farlig gods (= formell tillatelse til det)
han kan ikke føre bevis for sin påstand – det er et bevis takknemlighet (= tegn på)
det er et bevis for/ at han snakker sant
vi kan for eksempel gå på kino i morgen
det er innført importforbud for storfekjøtt (ikke av; men: forbud mot import av storfekjøtt)
forutsetningen for å lykkes er at man virkelig vil noe
tjenester har vært fritatt for moms
jeg har ikke grunnlag for å mistenke noen – jeg har ikke grunn til å mistenke noen
laget er klar(t) for kvartfinalen
maskinen er klar for/til bruk – de er klar(e) til å ta fatt (helst til når det er tale om å utføre noe)
det er mulighet for regn (= det kan bli, er fare for r.)
det er mulighet(er) for/til skigåing (= anledning til)
målet for regjeringen er full sysselsetting (= regjeringen ønsker f. s.) – målet med loven er å hindre uønsket import (= formålet)
antall skipninger er et mål for/ hvor mye som er produsert (= en målestokk for)
det er satt klare premisser for debatten – vi kan ikke ha en premiss om at kvinner ikke får delta
slik er prinsippet for inndeling av pattedyr
sjansen (faren, risikoen) for å bli smittet er stor
du har gode sjanser for/til å vinne (= utsikter til)
slå seg for brystet (= uttrykke sorg eller anger) ­– slå seg brystet (= framheve seg sjøl)
statistikken for 1999 er nå kommet – det føres statistikk over nye sykdomstilfeller
det kjemiske symbolet for sølv er Ag – ringen er et symbol ekteskapet (= tegn på)
Rosenborg tapte 1–2 for/mot Dinamo Kiev (tape for er det tradisjonelle)
x er tegnet for «den ukjente» – vi ser flere tegn vekst – det er ingen tegn til liv
de vegret seg for å ta tillitsverv (= kvidde seg for, sa nei til)

 • Fra

hun var forhindret fra å komme (= kunne ikke)
hun hindret ham fra å falle (= f. at han falt)
han hindret dem fra å gå (= f. at de gikk) – han hindret dem i å gå (= la hindringer i veien for; i bare når det er hensiktsstyrte handlinger som hindres)
vi diskuterte det fra tid til annen (= av og til)

 • Gjennom

du bør se gjennom fingrene med dette overtrampet
hun hadde spart en masse penger gjennom årene

 • Hos

jeg fikk låne boka hos/av broren min (hos er muntlig stil)

 • I

du kommer helt sikkert i betraktning (= blir helt sikkert vurdert)
jeg er enig i det du sier – jeg er enig med deg – de ble enige om å gå tidlig hjem
etaten vil sette barnehagene i fokus, etaten vil sette fokus barnehagene
hun kom i følge med faren – ifølge politiet var det promillekjøring
hun er god i engelsk (= i dette faget, språket) – de er gode bildeler (= på dette feltet) – pappa er god til å kjøre bil
han hindret dem i å gå (= la hindringer i veien for; i bare når det er hensiktsstyrte handlinger som hindres) – han hindret dem fra å gå (= f. at de gikk)
det foregår en omfattende forskning i/på kreftsykdommer
hun har undervisningskompetanse i tysk – hun har kompetanse til å undervise i grunnskolen de har høy kompetanse i/ miljøvern ­(i er det tradisjonelle)
landene konkurrerer i idrett
bedriften kan ikke konkurrere i/på pris
han har 300 000 i lønn
arbeiderne fikk matvarer i/til (som) lønn i stedet for penger
vi følger utviklingen i/ bensinmarkedet nøye
de satt i møte hele dagen
han skulle (gå) i/på et møte
utfordringene i/innen/innenfor denne sektoren, bransjen (næringslivet e.l.) er store
vi må diskutere dagens problemer i skolen (= skoleverket) – Ole har problemer skolen
de spekulerer i skipsaksjer (= plasserer penger i vinningsøyemed) – de spekulerer med andres penger ­(= bruker andres penger til spekulasjon) ­– han spekulerer sikkert noe galt (= pønsker på)
hun er spesialist i geriatri – jenta er spesialist (ekspert) å lure seg unna
vi ser her en ny utvikling i/innen/innenfor norsk teater
jeg går ofte i/ teater
hun bodde i utlandet i tre år
han tjener 300 000 i året (= hvert år, per år)
det var i krigsårene (om tidsrom) – det var under krigen ­(om hendelser eller begivenheter)

Les mer om preposisjonen i.

 • Ifølge

ifølge politiet var det promillekjøring – hun kom i følge med faren
ifølge/etter loven må du ha sertifikat av klasse C

 • Innen

søknaden må være oss i hende innen 10. mars (= seinest 10. mars)
utfordringene står i kø innen/innenfor/på et felt (område) som dette
utfordringene innen/innenfor/i denne sektoren, bransjen (næringslivet e.l.) er store
vi ser her en ny utvikling innen/innenfor/i norsk teater
(Innen virker ofte nokså formelt, særlig når det brukes om annet enn framtidige tidspunkter.)

 • Innenfor

utfordringene står i kø innenfor/innen/på et felt (område) som dette
utfordringene innenfor/innen/i denne sektoren, bransjen (næringslivet e.l.) er store
vi ser her en ny utvikling innenfor/innen/i norsk teater

 • Med

vi hadde ingen betenkeligheter med/ved å si ja – vi ser få betenkeligheter ved forslaget
jeg er enig med deg – jeg er enig i det du sier – de ble enige om å gå tidlig hjem
la oss ta forutsetningen med/om to atskilte kulturer i samisk jernalder
Flo kjempet med Rivaldo om en lang ball – han hadde kjempet (slåss) mot tyskerne ved Narvik
jeg har ingen bil å kjøre med – denne bilen er god å kjøre (= har gode kjøreegenskaper)
vi kommuniserer bra med hverandre – vi har ikke klart å kommunisere vår politikk til velgerne – de kommuniserer dårlig
du må konkurrere med andre søkere (generelt) – de beste skal konkurrere mot toerne (med vekt på duellen)
foreningen har god kontakt med næringslivet (pressa, politikerne)
målet med loven er å hindre uønsket import (= formålet) ­– målet for regjeringen er full sysselsetting (= r. ønsker f. s.)
politikken med innvandringsstopp ble innført i syttiårene
regjeringen støtter prinsippet med/om delt foreldreansvar
de spekulerer med andres penger (= bruker andres penger til spekulasjon) – de spekulerer i skipsaksjer (= plasserer penger i vinningsøyemed) ­­– han spekulerer sikkert noe galt (= pønsker på)
læreren er streng med innleveringsfristene ­– han var streng med/mot den eldste sønnen – faren var streng akkurat det punktet
de er vant med/til å arbeide i tre skift (vant til = har vent seg til, vant med = har erfaring med)
han kom med det samme (= straks)
vi blir klokere med årene
han ligger i senga med lungebetennelse

 • Mellom

forskjellen mellom lånets rente og markedsrenta (med vekt på sammenlikning) ­– forskjellen suksess og fiasko (med vekt på kontrast eller motsetning)

 • Mot

politiet advarer mot mannen – veivesenet advarer om glatte veier
vi diskuterer mot en løsning (= med sikte på) – vi diskuterer løsninger
det går mot en forhandlingsløsning (merk at mot kan bety både «i retning av» og «i motsetning til» – ved å skrive «det nærmer seg en f.» e.l. unngår man denne tvetydigheten)
USA går mot forhandlinger (tvetydig – klarere med «motsetter seg» e.l.)
han hadde kjempet (slåss) mot tyskerne ved Narvik – Flo kjempet med Rivaldo om en lang ball
de beste skal konkurrere mot toerne (med vekt på duellen) – du må konkurrere med andre søkere (generelt)
politiets tiltak rettet seg mot hytteinnbruddene (= tok sikte på å stanse) – annonsen rettet seg til bøndene (= henvendte seg til)
han var streng mot/med den eldste sønnen – læreren er streng med innleveringsfristene ­–faren var streng akkurat det punktet
pressen bør rette søkelyset mot skjevheter – pressen bør sette søkelyset skjevheter
Rosenborg tapte 1–2 mot/for Dinamo Kiev (tape for er det tradisjonelle)
hun tenderer mot/til å avvise forslaget (= heller i retning av)

 • Om

veivesenet advarer om glatte veier – politiet advarer mot mannen
hun bevisstgjorde meg om dette
hun har ingen bevissthet om sitt ansvar
de ble enige om å gå tidlig hjem – jeg er enig i det du sier – jeg er enig med deg
med forbehold om endringer (om godkjenning, om visse punkter i en avtale e.a.)
gå forsiktig, bare en om/ad gangen (ad er formell stil)
det kom forslag om ny styrebehandling – det var tre forslag /til nye kandidater
la oss ta forutsetningen om/med to atskilte kulturer i samisk jernalder
vi retter en henstilling til publikum om å fjerne seg – vi henstiller til publikum å fjerne seg
et stort antall søkere konkurrerer (kjemper, slåss) om noen få studieplasser
de vil fremme krav om høyere lønn – jeg har krav pensjon ­– vi stiller strenge krav til bremsene
hun minner mye om sin mor (= likner mye på)
jeg vil minne om reglene (= be deg tenke på) – jeg vil minne deg avtalen (= be deg huske)
partiet har et mål om full sysselsetting (= målet er f. s)
de hadde oppfatninger (meninger) om både det ene og det andre – folks oppfatning av ham har endret seg
det kom en oppfordring til folk om å møte fram ­– vi oppfordrer folk til å møte fram
det ble opplyst om søknadsfristen – det ble opplyst at søknadsfristen var 1. oktober
forsøket gir en pekepinn om hvor høy spenningen er
vi kan ikke ha en premiss om at kvinner ikke får delta – det er satt klare premisser for debatten
regjeringen støtter prinsippet om/med delt foreldreansvar
vi har fått signaler (melding) om at kommunen kommer til å si nei
tanken om fastlandsforbindelse er god – bare tanken fastlandsforbindelse gjør meg glad
han gav henne tegn om/til å tie
vi har ikke fått tilbakemelding om skader – vi har ikke fått tilbakemelding vår henvendelse
de reiste om/over/via Kastrup

 • Omkring

politiet etterforsker forholdene omkring/rundt leiegården (= de økonomiske eller juridiske)
forskning omkring/rundt forurensning er viktig
dette er bare tanker (refleksjoner) omkring/rundt løst og fast

 • Ovenfor

huset lå ovenfor bankbygningen (= høyere oppe enn) – huset lå rett overfor bankbygningen (= vis-à-vis)

 • Over

han grublet over skjebnens luner
her har vi et helt nytt kart over Bergen
de reiste over/om/via Kastrup
det føres statistikk over nye sykdomstilfeller – statistikken for 1999 er nå kommet

 • Overfor

huset lå rett overfor bankbygningen (= vis-à-vis, midt imot) – huset lå ovenfor bankbygningen (= høyere oppe enn)
overfor meg har han alltid opptrådt korrekt

vi har fått mange bestillinger de nye telefonene – det gjelder bestilling av telefon
det er et bevis takknemlighet (= et tegn på) – han kan ikke føre bevis for sin påstand
det er et bevis på/for at han snakker sant
hun er bevisst miljøspørsmål (= når det gjelder)
utfordringene står i kø på/innen/innenfor et felt (område) som dette
etaten vil sette fokus barnehagene, etaten vil sette barnehagene i fokus
etaten fokuserer oppvekstvilkår
nå forsker de befruktede egg
det foregår en omfattende forskning på/i kreftsykdommer
forskjellen suksess og fiasko (med vekt på kontrast) – forskjellen mellom lånets rente og markedsrenta (med vekt på sammenlikning)
det var tre forslag /til nye kandidater – det kom forslag om ny styrebehandling
de er gode bildeler (= på dette feltet) – hun er god i engelsk (= i dette faget, språket) – pappa er god til å kjøre bil
løs likningen med hensyn x (bare i matematikk) – med hensyn til pengene du lånte, så kan det vente
vedtaket influerer utviklingen over hele Norge
de har kompetanse et høyt nivå
de har høy kompetanse på/i miljøvern (i er det tradisjonelle) ­– hun har undervisningskompetanse i tysk – hun har kompetanse til å undervise i grunnskolen
bedriften kan ikke konkurrere på/i pris ­– landene konkurrerer i idrett
jeg har krav pensjon (jamfør: jeg har rett til pensjon) ­– vi stiller strenge krav til bremsene – de vil fremme krav om høyere lønn
kvaliteten /av firmaets varer og tjenester er god
aksjonen liknet ikke () en vanlig politirassia
lønna var 300 000
hun hadde en lønn på/av 300 000 (av ofte om eldre forhold)
de møttes det årlige markedet i byen
vi følger utviklingen /i bensinmarkedet nøye
jeg vil minne deg avtalen (= be deg huske) – jeg vil minne om reglene (= be deg tenke på)
han skulle (gå) på/i et møte
antall skipninger er et mål på/for hvor mye som er produsert (= en målestokk for)
dette er den rette måten å føre regnskapet (siden det heter «på en måte», må være med til slutt i slike setninger)
dette er den lengste siden på/av trekanten
Ole har problemer skolen – vi må diskutere dagens problemer i skolen (= skoleverket)
slå seg brystet (= framheve seg sjøl) – slå seg for brystet (= uttrykke sorg eller anger) ­
han spekulerer sikkert noe galt (= pønsker på) – de spekulerer i skipsaksjer (= plasserer penger i vinningsøyemed) – de spekulerer med andres penger ­(= bruker andres penger til spekulasjon)
jenta er spesialist (ekspert) å lure seg unna ­– hun er spesialist i geriatri
et visst stadium (steg, trinn) må man kanskje gi opp
faren var streng akkurat det punktet – læreren er streng med innleveringsfristene ­– han var streng med/mot den eldste sønnen
ringen er et symbol ekteskapet (= tegn på) ­– det kjemiske symbolet for sølv er Ag
pressen bør sette søkelyset skjevheter – pressen bør rette søkelyset mot skjevheter
bare tanken fastlandsforbindelse gjør meg glad – tanken om fastlandsforbindelse er god
tanken at noe må gjøres – den tanken at noe bør gjøres
de spiller stykket et teater i Berlin
jeg går ofte /i teater
vi ser flere tegn vekst ­– det er ingen tegn til liv – x er tegnet for «den ukjente»
jeg har tenkt å reise (= vurdert) – hun hadde tenkt å si ifra – jeg tenker å reise i morgen (= akter, har til hensikt)
vi har ikke fått tilbakemelding vår henvendelse – vi har ikke fått tilbakemelding om skader
det er god tilgang mat (= sikre forsyninger) – de har tilgang til telefon (= adgang til)
vent kvittering
jeg hadde ikke sett henne flere år

Les mer om preposisjonen på.

 • Rundt

politiet etterforsker forholdene rundt/omkring leiegården (= de økonomiske eller juridiske)
dette er bare tanker (refleksjoner) rundt/omkring løst og fast

 • Til

vi ankom (til) Oslo klokka fem
vi har bevilling (løyve) til å transportere farlig gods (= formell tillatelse til det) – du må ha bevilling (løyve) for å bli drosjeeier (= hvis du skal bli d.)
gruppa la fram forslag til nytt partiprogram
det var tre forslag til/på nye kandidater – det kom forslag om ny styrebehandling
pappa er god til å kjøre bil – hun er god i engelsk (= i dette faget, språket) – de er gode bildeler (= på dette feltet)
jeg har ikke grunn til å mistenke noen – jeg har ikke grunnlag for å mistenke noen
det er forbudt i henhold til loven (= ifølge) – tomta ble ekspropriert i medhold av loven (= med hjemmel i)
hensikten (formålet) med ordningen er å forhindre smitte
vi henstiller til publikum å fjerne seg, vi vil rette en henstilling til publikum om å fjerne seg
med hensyn til pengene du lånte, så kan det vente – løs likningen med hensyn x (bare i matematikk)
hans holdning til hjemsending av flyktninger (= hans holdning i dette spørsmålet)
maskinen er klar til/for bruk
de er klar(e) til å ta fatt – maskinen er klar til/for bruk (helst til når det er tale om å utføre noe)
jeg vil knytte dette til ressurssituasjonen
vi har ikke klart å kommunisere vår politikk til velgerne ­– vi kommuniserer bra med hverandre – de kommuniserer dårlig
hun har kompetanse til å undervise i grunnskolen ­– hun har undervisningskompetanse i tysk –de har høy kompetanse i/ miljøvern (i er det tradisjonelle)
vi stiller strenge krav til bremsene – de vil fremme krav om høyere lønn – jeg har krav pensjon
vi fikk lov til å bade (= tillatelse til) – det er lov å bade her (= å bade her er tillatt)
arbeiderne fikk matvarer til/i (som) lønn i stedet for penger
det er mulighet(er) til/for skigåing (= anledning til) – det er mulighet for regn (= det kan bli, er fare for r.)
jeg var nødt til å si ifra
vi oppfordrer folk til å møte fram – det kom en oppfordring til folk om å møte fram
jeg har rett til pensjon – jeg har krav pensjon
annonsen rettet seg til bøndene (= henvendte seg til) – politiets tiltak rettet seg mot hytteinnbruddene (= tok sikte på å stanse)
huset er til salgs, huset er lagt ut til salg
det ser ut til at du har rett (jamfør: det ser ut som om du har rett)
det er ingen tegn til liv – vi ser flere tegn vekst – x er tegnet for «den ukjente»
han gav henne tegn til/om å tie
hun gjorde tegn til å gå
kurven viser en tendens til å stige
hun tenderer til/mot å avvise forslaget (= heller i retning av)
vi diskuterte det fra tid til annen (= av og til)
de har tilgang til telefon (= adgang til) – det er god tilgang mat (= sikre forsyninger)
trangen til tobakk ble han ikke kvitt
de er vant til/med å arbeide i tre skift (vant til = har vent seg til, vant med = har erfaring med)
det er bilen til faren min (til om eiendom og tilhørighet)
hun gav alle pengene til barna sine; de sa det til læreren

 • Under

det var under krigen ­(om hendelser eller begivenheter) – det var i krigsårene (om tidsrom)

 • Ved

vi ser få betenkeligheter ved forslaget
vi hadde ingen betenkeligheter ved/med å si ja
dette er den økonomiske siden ved/av saken ­

 • Via

jeg fikk vite det via/ad omveier
de reiste via/om/over Kastrup

Preposisjoner ved stedsnavn

Mange er usikre på i og foran stedsnavn når de skal fortelle om noe som foregår eller befinner seg på det aktuelle stedet. Her er tradisjonen slik at foran de fleste norske stedsnavn, også navn på byer og tettsteder, brukes i, men foran en del slike navn er den tradisjonelle preposisjonen. Man bør merke seg at der stedsnavnet også er kommunenavn, kan det være riktig å velge i når man sikter til kommunen, sjøl om det er tradisjon for foran by-eller tettstednavnet. Et par eksempler: Den som er i Heddal i Telemark, er «i Notodden» (kommunen), men ikke «på Notodden» (i bysentret). Folk fra Hamar vil gjerne si at de bor «på Hamar» når de mener bysentret, men «i Hamar»når de mener kommunen. Nedenfor finner du lister med eksempler på bruk av preposisjoner ved stedsnavn.

 • Vi anbefaler i foran disse norske stedsnavnene:

Askvoll, Austevoll, Balestrand, Brunlanes, Bud, Børsa, Etne, Førde, Grue, Gudvangen, Hammerfest (før: ), Helgeroa, Hokksund, Hol, Hole, Hov, Hurum (men Hurumlandet), Hvittingfoss, Kirkenes (før: ), Klæbu, Krokstadelva, Land, Lom, Moss (før: ), Måløy, Namsos, Nes (i Hallingdal, i Akershus), Onsøy, Portør, Rennebu, Rosendal, Rælingen, Salhus, Selbu, Skjåk, Skrova, Solbergelva, Steigen, Tromsø (før: ), Vadsø (før: ), Vardø (før: ), Vågå, Øystese, Åmot (i Telemark)

 • Vi anbefaler foran disse navnene:

Agder (om kysten – men i Aust-Agder, Vest-Agder), Akkerhaugen, Alstahaug, Andenes, Askim, Bagn, Bardufoss, Berkåk, Billingstad, Biri, Bjørkelangen, Bokn, Bryne, Byrkjelo, Bømlo, Dalen (i Telemark), Dokka, Dombås, Dovre, Dønna, Eidsvoll, Eina, Elverum, Evenes (om kirkestedet og flyplassen), Evje, Fagernes, Fannrem, Fauske, Fedje, Figgjo, Finnsnes, Finse, Fitjar, Flesland, Flisa, Fokstua, Fosen, Frosta, Frøya, Geilo, Giske, Gjøvik, Gol, Gran, Greåker, Grip, Grua, Grue Finnskog, Gvarv, Hadeland, Hamar, Halsa, Haram, Hareid, Hedmarken (men i Hedmark), Helgeland, Hermansverk, Hinna, Hitra, Hovden, Hvaler, Hønefoss, Jessheim, Jevnaker, Jæren, Jørpeland, Kløfta, Kolbotn, Kongsberg, Kongsvinger, Koppang, Kråkerøy, Kvikne, Kyrksæterøra, Kårstø, Lade, Laksevåg, Leira, Lena, Lesja, Levanger, Lillehammer, Lillestrøm, Lindesnes, Lindås, Lisleby, Lista, Lunner, Lørenskog, Madla, Melhus, Meråker, Minnesund, Mo (i Rana), Modum, Moi, Molde (også i), Momarken, Mongstad, Moster, Mysen, Møre, Namdalseid, Nes (i Hedmark, i Ådal i Buskerud), Nesbyen, Nesna, Nesodden, Nordfjordeid, Nordkapp, Nordmøre, Notodden, Nærbø, Oppdal, Oppegård, Orkanger, Os, Otta, Randaberg, Raufoss, Rauland, Rena, Ringebu, Ringerike, Ringsaker, Rjukan, Roa, Rognan, Romerike, Runde, Rygge, Røros, Røst, Sandane, Sandnes, Sel, Selje, Skarnes, Ski, Skjetten, Slemmestad, Smøla, Snåsa, Sokna, Sola, Sollihøgda, Sortland, Sotra, Spikkestad, Spitsbergen, Stabekk, Stad, Stange, Steinkjer, Stokmarknes, Stord, Stranda, Strømmen, Støren, Sula, Sunndalsøra, Sunnmøre, Svalbard, Sætre, Time, Tingvoll, Tjøme, Tofte, Tolga, Toten, Tranby, Tretten, Træna, Tune, Tynset, Tysnes, Ulefoss, Ustaoset, Utsira, Utstein, Varhaug, Vega, Vennesla, Vestfossen, Vestnes, Vigra, Vigrestad, Vinstra, Voss, Værnes, Ørje, Ørlandet, Ål, Ålgård, Åmot (i Buskerud), Åndalsnes, Årdalstangen, Årnes, Ås

 • Vi anbefaler også foran disse navnene (øystater, øyer, halvøyer og øygrupper utenfor Norge):

Asorene, Bahamas, Bali, Barbados, Bermuda, Borneo, Bornholm, Cuba, Dodekanesene, Dominica, Falster, Fiji, Filippinene, Frans Josefs land, Fuerteventura, Fyn, Færøyene, Gotland, Gran Canaria, Grenada, Grønland, Hebridene, Hawaii, Island, Jamaica, Java, Jersey, Jylland, Kanariøyene, Kapp Verde, Kios, Korsika, Kos, Kykladene, Kypros, Kreta, Langeland, Lanzarote, Lolland, Madagaskar, Madeira, Maldivene, Mallorca, Malta, Marshalløyene, Mauritius, Ny-Zealand (eller New Zealand), Newfoundland, Novaja Semlja, Ny-Caledonia, Ny-Guinea, Orknøyene, Puerto Rico, Réunion, Rodos, Saltholm, Samoa, Sardinia, Seychellene, Shetland, Sjælland, Sri Lanka, Sumatra, Tahiti, Taiwan, Tasmania, Tenerife, Tonga, Trinidad, Vest-Samoa, Öland, Øst-Timor, Åland

Derimot heter det i Irland, i Indonesia, i Japan, i Storbritannia (unntak).


NYNORSK

Innleiing

Vi bruker preposisjonar i nesten kvar setning vi når vi snakkar eller skriv, og ikkje sjeldan kan meir enn ein preposisjon vere mogleg. Samstundes er vi bundne i valet, mellom anna fordi preposisjonane er med og avgjer kor klart og presist vi uttrykkjer oss, kva for nyansar vi tek vare på, og korleis stiltonen blir. Ofte er dessutan preposisjonen ein del av ei meir eller mindre fast vending (som med i «sjå gjennom fingrane med noko»). Dette er språkleg tradisjon og ein arv vi kan halde i hevd og føre vidare. Her bør vi ikkje minst sjå opp for samanblanding av faste vendingar (eit døme kan vere «rette søkjelyset på» – av «rette søkjelyset mot» og «setje søkjelyset på». Vi bør også passe på at uttrykksmåten ikkje blir så knapp at preposisjonsuttrykket knyter seg til feil ord (som med «av våpen» i formuleringa «eksportforbod av våpen» – skriv heller «forbod mot eksport av våpen»).

Det finst elles motepreposisjonar, som ein gjerne kan unngå i skrift dersom ein ikkje ønskjer å stå fram som slave av språkmoten. Eit døme kan vere , som blir mykje brukt i meir sjargongprega tale («vere på gang», «ha rett på pengar», «køyre på alkoholfritt» o.b.).

Framfor dei fleste norske stadnamn nyttar vi i, men framfor ein del namn er den rette preposisjonen frå gammalt. I dag er i på frammarsj og kjem inn også ved mange namn i den siste gruppa, særleg by- og tettstadnamn. Vi rår likevel til at ein skriv der tradisjonen er slik. Les meir om preposisjonane i og på.

Generelt om preposisjonar

I døma i lista er preposisjonane markerte med feit skrift. Når to eller fleire preposisjonar kan vere like rette eller like gode, står det skråstrek mellom dei. Ein tankestrek mellom to døme skil derimot mellom uttrykksmåtar som ikkje bør blandast saman. Døme: «det var tre framlegg (forslag) /til nye kandidatar – det kom framlegg (forslag) om ny styrebehandling».

Parentes er nytta på tre måtar. For det første er det gitt nærmare opplysningar om preposisjonsbruken i parentes, til dømes slik: «målet for regjeringa er full sysselsetjing (= regjeringa ønskjer full sysselsetjing) – målet med lova er å hindre uønskt import (= formålet)». For det andre fortel parentes rundt ein preposisjon at preposisjonen kan sløyfast, som her: «aksjonen likna ikkje () ein vanleg politirassia». For det tredje er det iblant teke med ord – substantiv, verb – i parentes der ein kan følgje det same mønsteret for preposisjonsbruk som i eksempelet, som «melding» i dømet «vi har fått signal (melding) om at kommunen kjem til å seie nei».

 • Andsynes

pliktene andsynes/overfor familien veg tyngst

 • Av

det går føre seg ei bevisstgjering av kvinner
det trengst ei bevisstgjering av det ansvaret vi har her
ho er ikkje til å kimse av/åt
eit hus av middels lengd
eg fekk låne boka av/hjå/hos bror min
tomta vart ekspropriert i medhald av lova (= med heimel i l.)
oppfatninga av han har endra seg – dei hadde oppfatningar (meiningar) om både det eine og det andre
dette er den lengste sida av/på trekanten
dette er den økonomiske sida av/ved saka
det gjeld tinging (bestilling) av telefon – vi har fått mange tingingar (bestillingar) dei nye telefonane
eg har æra av å helse frå Stortinget

 • Bak

forskinga bak dei nye funna er omfattande

 • Blant

det var blant/mellom anna dette vi tenkte på; vi tenkjer på blant/mellom andre Heyerdahl

 • Etter

eg skal ringje etter ei drosje
namna skal sorterast etter forbokstav
etter/ifølgje lova må du ha sertifikat av klasse C
etter/ifølgje det politiet seier, var det promillekøyring
(Ifølgje kan verke nokså formelt eller stivt – bruk gjerne etter i staden)

 • For

eg har behov for å snakke med deg (jamfør døma med trong nedanfor)
det er eit bevis for/ at han snakkar sant (jamfør døma med prov nedanfor)
vi kan for eksempel gå på kino i morgon (= til dømes)
det er innført importforbod for storfekjøt (ikkje av; men: forbod mot import av storfekjøt)
tenester har vore fritekne for moms
føresetnaden for å lykkast er at ein verkeleg vil noko
eg har ikkje grunnlag for å mistenkje nokon – eg har ikkje grunn til å mistenkje nokon
laget er klart for kvartfinalen
maskinen er klar for/til bruk – dei er klare til å ta fatt (helst til når det er tale om å utføre noko)
du må ha løyve for å bli drosjeeigar (= dersom du skal bli d.) – vi har løyve til å transportere farleg gods (= formell godkjenning)
målet for regjeringa er full sysselsetjing (= regjeringa ønskjer f. s.) – målet med lova er å hindre uønskt import (= formålet) ­
talet på skipingar er eit mål for/ kor mykje som er produsert (= ein målestokk for)
det er sett klare premissar for debatten – vi kan ikkje ha ein premiss om at kvinner ikkje får vere med
slik er prinsippet for inndeling av pattedyr
det er eit prov for at han snakkar sant
han kan ikkje føre prov (bevis) for påstanden sin – det er eit prov (bevis) takksemd (= eit teikn på)
sjansen (faren, risikoen) for å bli smitta er stor
du har gode sjansar for/til å vinne (= utsikter til)
slå seg for brystet (= uttrykkje sorg eller anger) ­– slå seg brystet (= framheve seg sjølv)
statistikken for 1999 er no komen – dei fører statistikk over nye sjukdomstilfelle
det kjemiske symbolet for sølv er Ag – ringen er eit symbol ekteskapet (= teikn på)
Rosenborg tapte 1–2 for/mot Dinamo Kiev (tape for er det tradisjonelle)
x er teiknet for «den ukjende» – vi ser fleire teikn vekst – det er ingen teikn til liv
det er stor trong (stort behov) for etterutdanning
dei vegra seg for å ta tillitsverv (= kvidde seg for, sa nei til)

 • Frå

ho var forhindra frå å kome (= kunne ikkje)
ho hindra han frå å falle (= f. at han fall)
han hindra dei frå å gå (= f. at dei gjekk) – han hindra dei i å gå (= la hindringar i vegen for; i berre når det er formålsstyrte handlingar som blir hindra)
vi diskuterte det frå tid til anna (= av og til)

 • Gjennom

du bør sjå gjennom fingrane med dette overtrampet
ho hadde spart ein masse pengar gjennom åra

 • Hjå

han bur hjå/hos mor si
eg fekk låne boka hjå/hos/av bror min
(Hjå svarer til hos og kan nyttast i staden for denne preposisjonen.)

 • Hos

han bur hos/hjå mor si
eg fekk låne boka hos/hjå/av bror min

 • I

etaten vil setje barnehagane i fokus, etaten vil setje fokus barnehagane
ho kom i følgje med faren – ifølgje lova må du ha sertifikat av klasse C (ifølgje kan verke nokså formelt eller stivt – bruk gjerne etter i staden)
ho er god i engelsk (= i dette faget, språket) – dei er gode bildelar (= på dette feltet) – pappa er god til å køyre bil
han hindra dei i å gå (= la hindringar i vegen for; i berre når det er formålsstyrte handlingar som blir hindra) – han hindra dei frå å gå (= f. at dei gjekk)
det går føre seg ei omfattande forsking i/på kreftsjukdommar
ho har undervisningskompetanse i tysk – ho har kompetanse til å undervise i grunnskulen
dei har høg kompetanse i/ miljøvern ­(i er det tradisjonelle)
landa konkurrerer i idrett
bedrifta kan ikkje konkurrere i/på pris
han har 300 000 i løn
arbeidarane fekk matvarer i/til (som) løn i staden for pengar
vi følgjer utviklinga i/ bensinmarknaden nøye
dei sat i møte heile dagen
han skulle (gå) i/på eit møte
eg er samd (einig) i det du seier – eg er samd (einig) med deg – dei vart samde (einige) om å gå tidleg heim
utfordringane i/innanfor denne sektoren, bransjen (næringslivet e.l.) er store
vi må diskutere problema i skulen (= skuleverket) – Ole har problem skulen
dei spekulerer i skipsaksjar (= plasserer pengar for å tene på det) – dei spekulerer med pengar som andre eig ­(= nyttar pengane til spekulasjon) ­– han spekulerer sikkert noko gale (= pønskar på)
ho er spesialist i geriatri – jenta er spesialist (ekspert) å lure seg unna
vi ser her ei ny utvikling i/innanfor norsk teater
eg går ofte i/ teater
ho budde i utlandet i tre år
han tener 300 000 i året (= kvart år, per år)
det var i krigsåra (om tidsrom) – det var under krigen ­(om hendingar)

Les meir om preposisjonen i.

 • Ifølgje

ifølgje/etter lova må du ha sertifikat av klasse C
ifølgje/etter det politiet seier, var det promillekøyring
(Ifølgje kan verke nokså formelt eller stivt – bruk gjerne etter i staden)

 • Ikring

Ikring kan ofte nyttast i staden for kring (og omkring). Jamfør døma under desse preposisjonane.

 • Innan

søknaden må vere hos oss innan 10. mars (= seinast 10. mars; «innan» bør berre brukast om tidspunkt i framtida)

 • Innanfor

utfordringane står i kø innanfor/på eit felt (område) som dette
utfordringane innanfor/i denne sektoren, bransjen (næringslivet e.l.) er store
vi ser her ei ny utvikling innanfor/i norsk teater

 • Kring

politiet etterforskar forholda kring/omkring/rundt leigegarden (= dei økonomiske eller juridiske)
forsking kring/omkring/rundt ureining er viktig
dei stod kring/omkring/rundt læraren
dette er berre tankar (refleksjonar) kring/rundt/omkring laust og fast

 • Med

formålet med ordninga er å hindre smitte
la oss ta føresetnaden med/om to åtskilde kulturar i samisk jernalder
Flo kjempa med Rivaldo om ein lang ball – han hadde kjempa (slåst) mot tyskarane ved Narvik
eg har ingen bil å køyre med – denne bilen er god å køyre (= har gode køyreeigenskapar)
vi kommuniserer bra med kvarandre – vi har ikkje klart å kommunisere politikken vår til veljarane –­ dei kommuniserer dårleg
du må konkurrere med andre søkjarar (generelt) – dei beste skal konkurrere mot toarane (med vekt på duellen)
foreininga har god kontakt med næringslivet (pressa, politikarane)
målet med lova er å hindre uønskt import (= formålet) ­– målet for regjeringa er full sysselsetjing (= r. ønskjer f. s.)
politikken med innvandringsstopp vart innført i syttiåra
regjeringa stør prinsippet med/om delt foreldreansvar
eg er samd (einig) med deg – eg er samd (einig) i det du seier – dei vart samde (einige) om å gå tidleg heim
dei spekulerer med pengar som andre eig ­(= nyttar pengane til spekulasjon) ­– dei spekulerer i skipsaksjar (= plasserer pengar for å tene på det) – han spekulerer sikkert noko gale (= pønskar på)
læraren er streng med innleveringsfristane ­– han var streng med/mot den eldste sonen – faren var streng akkurat det punktet
dei er vane med å arbeide i tre skift – dei er vande til å arbeide i tre skift
han kom med det same (= straks)
vi blir klokare med åra
han ligg i senga med lungebetennelse

 • Mellom

det var mellom/blant anna dette vi tenkte på; vi tenkjer på mellom/blant andre Heyerdahl
skilnaden (forskjellen) mellom lånerenta og marknadsrenta (med vekt på samanlikning) ­– skilnaden (forskjellen) suksess og fiasko (med vekt på kontrast eller motsetning)

 • Mot

vi diskuterer mot ei løysing (= med sikte på) – vi diskuterer løysingar
det går mot ei forhandlingsløysing (merk at mot kan tyde både «i retning av» og «i motsetning til» – ved å skrive «det nærmar seg ei f.» e.l. unngår ein å vere tvitydig)
USA går mot forhandlingar (tvitydig – klarare med «set seg imot» e.l.)
han hadde kjempa (slåst) mot tyskarane ved Narvik – Flo kjempa med Rivaldo om ein lang ball
dei beste skal konkurrere mot toarane (med vekt på duellen) – du må konkurrere med andre søkjarar (generelt)
mot meg har han alltid oppført seg korrekt
polititiltaka retta seg mot hytteinnbrota (= tok sikte på å stanse) – annonsen retta seg til bøndene (= vende seg til)
han var streng mot/med den eldste sonen – læraren er streng med innleveringsfristane ­– faren var streng akkurat det punktet
pressa bør rette søkjelyset mot skeiv fordeling – pressa bør setje søkjelyset skeiv fordeling
Rosenborg tapte 1–2 mot/for Dinamo Kiev (tape for er det tradisjonelle)
ho tenderer mot/til å avvise framlegget (= hallar i retning av)
politiet åtvarar mot mannen – vegvesenet åtvarar om glatte vegar

 • Om

med atterhald om endringar (om godkjenning, om visse punkt i ein avtale e.a.)
ho bevisstgjorde meg om dette
gå varsamt, berre ein om gongen
det kom framlegg (forslag) om ny styrebehandling – det var tre framlegg (forslag) /til nye kandidatar
la oss ta føresetnaden om/med to åtskilde kulturar i samisk jernalder
ei stor gruppe søkjarar konkurrerer (kjempar, slåst) om nokre få studieplassar
dei vil fremje krav om høgare løn – eg har krav pensjon ­– vi stiller strenge krav til bremsene
ho har ikkje medvit om ansvaret sitt
eg er medviten om dette
ho minner mykje om mor si (= liknar mykje på)
eg vil minne om reglane (= be deg tenkje på) – eg vil minne deg avtalen (= be deg hugse)
partiet har eit mål om full sysselsetjing (= målet er f. s.)
dei hadde oppfatningar (meiningar) om både det eine og det andre – oppfatninga av han har endra seg
det kom ei oppfordring til folk om å møte fram ­– vi oppfordrar folk til å møte fram
det kom ei oppmoding til folk om å møte fram, vi oppmodar folk om/til å møte fram
det vart opplyst om søknadsfristen – det vart opplyst at søknadsfristen var 1. oktober
forsøket gir ein peikepinn om kor høg spenninga er
vi kan ikkje ha ein premiss om at kvinner ikkje får vere med – det er sett klare premissar for debatten
regjeringa stør prinsippet om/med delt foreldreansvar
dei vart samde (einige) om å gå tidleg heim – eg er samd (einig) i det du seier ­– eg er samd (einig) med deg
vi har fått signal (melding) om at kommunen kjem til å seie nei
tanken om fastlandssamband er god – berre tanken fastlandssamband gjer meg glad
han gav henne teikn om/til å teie
vi har ikkje fått tilbakemelding om skadar – vi har ikkje fått tilbakemelding førespurnaden vår
dei reiste om/over/via Kastrup
vegvesenet åtvarar om glatte vegar – politiet åtvarar mot mannen

 • Omkring

politiet etterforskar forholda omkring/kring/rundt leigegarden (= dei økonomiske eller juridiske)
forsking omkring/kring/rundt ureining er viktig
dei stod omkring/kring/rundt læraren
dette er berre tankar (refleksjonar) omkring/kring/rundt laust og fast

 • Or

dei stod der og drakk rett or ein vindunk
ho gjekk or bussen på den neste haldeplassen
no gjeld det å kome seg (opp) or senga i ein fart
det var berre ein som skilde seg or mengda
(Or tyder «(ut) av, (ut) frå)» og svarer altså til ulike preposisjonar på bokmål.)

 • Ovanfor

huset låg ovanfor bankbygningen (= høgare oppe enn) – huset låg rett overfor bankbygningen (= vis-à-vis)

 • Over

han grubla over lagnaden
her har vi eit heilt nytt kart over Bergen
dei reiste over/om/via Kastrup
dei fører statistikk over nye sjukdomstilfelle – statistikken for 1999 er no komen

 • Overfor

pliktene overfor/andsynes familien veg tyngst
huset låg rett overfor bankbygningen (= vis-à-vis, midt imot) – huset låg ovanfor bankbygningen (= høgare oppe enn)

det er eit bevis på/for at han snakkar sant (jamfør døma med prov nedanfor)
ho er bevisst miljøspørsmål (= når det gjeld)
utfordringane står i kø på/innanfor eit felt (område) som dette
etaten vil setje fokus barnehagane, etaten vil setje barnehagane i fokus
etaten fokuserer oppvekstvilkår
no forskar dei befrukta egg
det går føre seg ei omfattande forsking på/i kreftsjukdommar
det var tre framlegg (forslag) /til nye kandidatar – det kom framlegg (forslag) om ny styrebehandling
dei er gode bildelar (= på dette feltet) – ho er god i engelsk (= i dette faget, språket) – pappa er god til å køyre bil
vedtaket influerer utviklinga over heile Noreg
dei har kompetanse eit høgt nivå
dei har høg kompetanse på/i miljøvern ­(i er det tradisjonelle) – ho har undervisningskompetanse i tysk – ho har kompetanse til å undervise i grunnskulen
bedrifta kan ikkje konkurrere på/i pris ­– landa konkurrerer i idrett
eg har krav pensjon (jamfør: eg har rett til pensjon) ­– vi stiller strenge krav til bremsene – dei vil fremje krav om høgare løn
kvaliteten varene og tenestene til firmaet er god
aksjonen likna ikkje () ein vanleg politirassia
ho hadde ei løn 300 000, løna var 300 000
dei møttest den årlege marknaden i byen
vi følgjer utviklinga /i bensinmarknaden nøye
eg vil minne deg avtalen (= be deg hugse) – eg vil minne om reglane (= be deg tenkje på)
han skulle (gå) på/i eit møte
talet på skipingar er eit mål på/for kor mykje som er produsert (= ein målestokk for)
dette er den rette måten å føre rekneskapen (sidan det heiter «på ein måte», må vere med til slutt i slike setningar)
løys likninga med omsyn x (berre i matematikk) – med omsyn til pengane du lånte, så kan det vente
det er eit prov (bevis) takksemd (= eit teikn på) – han kan ikkje føre prov (bevis) for påstanden sin
dette er den lengste sida på/av trekanten
skilnaden (forskjellen) suksess og fiasko (med vekt på kontrast eller motsetning) – skilnaden (forskjellen) mellom lånerenta og marknadsrenta (med vekt på samanlikning)
Ole har problem skulen – vi må diskutere problema i skulen (= skuleverket)
slå seg brystet (= framheve seg sjølv) – slå seg for brystet (= uttrykkje sorg eller anger) ­
han spekulerer sikkert noko gale (= pønskar på) dei spekulerer i skipsaksjar (= plasserer pengar for å tene på det) – dei spekulerer med pengar som andre eig ­(= nyttar pengane til spekulasjon)
jenta er spesialist (ekspert) å lure seg unna ­– ho er spesialist i geriatri
eit visst stadium (steg, trinn) må ein kanskje gi opp
faren var streng akkurat det punktet – læraren er streng med innleveringsfristane ­– han var streng med/mot den eldste sonen
ringen er eit symbol ekteskapet (= teikn på) ­– det kjemiske symbolet for sølv er Ag
pressa bør setje søkjelyset skeiv fordeling – pressa bør rette søkjelyset mot skeiv fordeling
berre tanken fastlandssamband gjer meg glad – tanken om fastlandssamband er god
tanken at noko må gjerast – den tanken at noko bør gjerast
dei spelar stykket eit teater i Berlin
eg går ofte /i teater
vi ser fleire teikn vekst ­– det er ingen teikn til liv – x er teiknet for «den ukjende»
eg har tenkt å reise (= vurdert) – ho hadde tenkt å seie ifrå – eg tenkjer å reise i morgon (= har planar om)
vi har ikkje fått tilbakemelding førespurnaden vår – vi har ikkje fått tilbakemelding om skadar
det er god tilgang mat (= sikre forsyningar) – dei har tilgang til telefon (= tilgjenge til)
vent kvittering
vi har fått mange tingingar (bestillingar) dei nye telefonane – det gjeld tinging (bestilling) av telefon
eg hadde ikke sett henne fleire år

Les meir om preposisjonen på.

 • Rundt

politiet etterforskar forholda rundt/kring/omkring/ leigegarden (= dei økonomiske eller juridiske)
forsking rundt/kring/omkring ureining er viktig
dei stod rundt/kring/omkring læraren
dette er berre tankar (refleksjonar) rundt/kring/omkring laust og fast

 • Til

vi kan til dømes gå på kino i morgon (= for eksempel)
gruppa kom med framlegg (forslag) til nytt partiprogram
det var tre framlegg (forslag) til/på nye kandidatar – det kom framlegg (forslag) om ny styrebehandling
pappa er god til å køyre bil – ho er god i engelsk (= i dette faget, språket) – dei er gode bildelar (= på dette feltet)
eg har ikkje grunn til å mistenkje nokon – eg har ikkje grunnlag for å mistenkje nokon
haldninga hans til heimsending av flyktningar (= haldninga hans i dette spørsmålet)
dei er klare til å ta fatt – maskinen er klar til/for bruk (helst til når det er tale om å utføre noko)
eg vil knyte dette til ressurssituasjonen
vi har ikkje klart å kommunisere politikken vår til veljarane –­ vi kommuniserer bra med kvarandre – dei kommuniserer dårleg
ho har kompetanse til å undervise i grunnskulen ­– ho har undervisningskompetanse i tysk – dei har høg kompetanse i/ miljøvern (i er det tradisjonelle)
vi stiller strenge krav til bremsene – dei vil fremje krav om høgare løn – eg har krav pensjon
vi fekk lov til å bade (= løyve til) – det er lov å bade her (= å bade her er tillate)
arbeidarane fekk matvarer til/i (som) løn i staden for pengar
vi har løyve til å transportere farleg gods (= formell godkjenning) – du må ha løyve for å bli drosjeeigar (= dersom du skal bli d.)
eg var nøydd til å seie ifrå
­med omsyn til pengane du lånte, så kan det vente – løys likninga med omsyn x (berre i matematikk)
vi oppfordrar folk til å møte fram – det kom ei oppfordring til folk om å møte fram
vi oppmodar folk til/om å møte fram – det kom ei oppmoding til folk om å møte fram
eg har rett til pensjon – eg har krav pensjon
annonsen retta seg til bøndene (= vende seg til) – polititiltaka retta seg mot hytteinnbrota (= tok sikte på å stanse)
huset er til sals, huset er lagt ut til sal
det ser ut til at du har rett (jamfør: det ser ut som om du har rett)
du har gode sjansar til/for å vinne (= utsikter til) – sjansen (faren, risikoen) for å bli smitta er stor
det er ingen teikn til liv – vi ser fleire teikn vekst – x er teiknet for «den ukjende»
han gav henne teikn til/om å teie
ho gjorde teikn til å gå
kurva viser ein tendens til å stige
ho tenderer til/mot å avvise framlegget (= hallar i retning av)
vi diskuterte det frå tid til anna (= av og til)
dei har tilgang til telefon (= tilgjenge til) – det er god tilgang mat (= sikre forsyningar)
trongen til tobakk vart han ikkje kvitt
dei er vande til å arbeide i tre skift – dei er vane med å arbeide i tre skift
det er bilen til/åt far min (til eller åt om eigedom og tilknyting)
ho gav alle pengane til/åt barna sine; dei sa det til/åt læraren

 • Under

det var under krigen ­(om hendingar) – det var i krigsåra (om tidsrom)

 • Ved

dette er den økonomiske sida ved/av saka ­

 • Via

eg fekk dei nye opplysningane via omvegar
dei reiste via/om/over Kastrup

 • Åt

ho er ikkje til å kimse åt/av
det er bilen åt/til far min (åt eller til om eigedom og tilknyting)
ho gav alle pengane åt/til barna sine; dei sa det åt/til læraren
(Åt kan i dialektane òg tyde «til beste/verste for nokon» og «i retning til ein stad».)

Preposisjonar ved stadnamn

Mange er usikre på i og framfor stadnamn når dei skal fortelje om noko som går føre seg eller er på den aktuelle staden. Her er tradisjonen slik at framfor dei fleste norske stadnamn, også namn på byar og tettstader, bruker ein i, men framfor ein del slike namn er den tradisjonelle preposisjonen. Ein bør merke seg at der stadnamnet også er kommunenamn, kan det vere rett å velje i når ein meiner kommunen, sjølv om det er tradisjon for framfor by- eller tettstadnamnet. Eit par døme: Den som er i Heddal i Telemark, er «i Notodden» (kommunen), men ikkje «på Notodden» (i bysentret). Folk frå Hamar vil gjerne seie at dei bur «på Hamar» når dei meiner bysentret, men «i Hamar» når dei meiner kommunen. Nedenfor finn du lister med døme på bruk av preposisjonar ved stadnamn.

 • Vi rår til i framfor desse norske stadnamna:

Askvoll, Austevoll, Balestrand, Brunlanes, Bud, Børsa, Etne, Førde, Grue, Gudvangen, Hammerfest (før: ) Helgeroa, Hokksund, Hol, Hole, Hov, Hurum (men Hurumlandet), Hvittingfoss, Kirkenes (før: ), Klæbu, Krokstadelva, Land, Lom, Moss (før: ), Måløy, Namsos, Nes (i Hallingdal, i Akershus), Onsøy, Portør, Rennebu, Rosendal, Rælingen, Salhus, Selbu, Skjåk, Skrova, Solbergelva, Steigen, Tromsø (før: ), Vadsø (før: ), Vardø (før: ); Vågå, Øystese, Åmot (i Telemark)

 • Vi rår til framfor desse namna:

Agder (om kysten – men i Aust-Agder, Vest-Agder), Akkerhaugen, Alstahaug, Andenes, Askim, Bagn, Bardufoss, Berkåk, Billingstad, Biri, Bjørkelangen, Bokn, Bryne, Byrkjelo, Bømlo, Dalen (i Telemark), Dokka, Dombås, Dovre, Dønna, Eidsvoll, Eina, Elverum, Evenes (om kyrkjestaden og flyplassen), Evje, Fagernes, Fannrem, Fauske, Fedje, Figgjo, Finnsnes, Finse, Fitjar, Flesland, Flisa, Fokstua, Fosen, Frosta, Frøya, Geilo, Giske, Gjøvik, Gol, Gran, Greåker, Grip, Grua, Grue Finnskog, Gvarv, Hadeland, Hamar, Halsa, Haram, Hareid, Hedmarken (men i Hedmark), Helgeland, Hermansverk, Hinna, Hitra, Hovden, Hvaler, Hønefoss, Jessheim, Jevnaker, Jæren, Jørpeland, Kløfta, Kolbotn, Kongsberg, Kongsvinger, Koppang, Kråkerøy, Kvikne, Kyrksæterøra, Kårstø, Lade, Laksevåg, Leira, Lena, Lesja, Levanger, Lillehammer, Lillestrøm, Lindesnes, Lindås, Lisleby, Lista, Lunner, Lørenskog, Madla, Melhus, Meråker, Minnesund, Mo (i Rana), Modum, Moi, Molde (ogsåi), Momarken, Mongstad, Moster, Mysen, Møre, Namdalseid, Nes (i Hedmark, i Ådal i Buskerud), Nesbyen, Nesna, Nesodden, Nordfjordeid, Nordkapp, Nordmøre, Notodden, Nærbø, Oppdal, Oppegård, Orkanger, Os, Otta, Randaberg, Raufoss, Rauland, Rena, Ringebu, Ringerike, Ringsaker, Rjukan, Roa, Rognan, Romerike, Runde, Rygge, Røros, Røst, Sandane, Sandnes, Sel, Selje, Skarnes, Ski, Skjetten, Slemmestad, Smøla, Snåsa, Sokna, Sola, Sollihøgda, Sortland, Sotra, Spikkestad, Spitsbergen, Stabekk, Stad, Stange, Steinkjer, Stokmarknes, Stord, Stranda, Strømmen, Støren, Sula, Sunndalsøra, Sunnmøre, Svalbard, Sætre, Time, Tingvoll, Tjøme, Tofte, Tolga, Toten, Tranby, Tretten, Træna, Tune, Tynset, Tysnes, Ulefoss, Ustaoset, Utsira, Utstein, Varhaug, Vega, Vennesla, Vestfossen, Vestnes, Vigra, Vigrestad, Vinstra, Voss, Værnes, Ørje, Ørlandet, Ål, Ålgård, Åmot (i Buskerud), Åndalsnes, Årdalstangen, Årnes, Ås

 • Vi rår til også framfor desse namna (øystatar, øyar, halvøyar og øygrupper utanfor Noreg):

Aust-Timor, Asorane, Bahamas, Bali, Barbados, Bermuda, Borneo, Bornholm, Cuba, Dodekanesane, Dominica, Falster, Fiji, Filippinane, Frans Josefs land, Fuerteventura, Fyn, Færøyane, Gotland, Gran Canaria, Grenada, Grønland, Hebridane, Hawaii, Island, Jamaica, Java, Jersey, Jylland, Kanariøyane, Kapp Verde, Kios, Korsika, Kos, Kykladane, Kypros, Kreta, Langeland, Lanzarote, Lolland, Madagaskar, Madeira, Maldivane, Mallorca, Malta, Marshalløyane, Mauritius, Ny-Zealand (eller New Zealand), Newfoundland, Novaja Semlja, Ny-Caledonia, Ny-Guinea, Orknøyane, Puerto Rico, Réunion, Rodos, Saltholm, Samoa, Sardinia, Seychellane, Shetland, Sjælland, Sri Lanka, Sumatra, Tahiti, Taiwan, Tasmania, Tenerife, Tonga, Trinidad, Vest-Samoa, Öland, Åland

Derimot heiter det i Irland, i Indonesia, i Japan, i Storbritannia (unntak).

Fant du det du lette etter?