Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Namn på private organisasjonar


Private organisasjonar er ikkje pålagde å ha både bokmåls- og nynorsknamn. Dei står fritt til å velja namn på anten bokmål eller nynorsk, eller begge delar. Dersom organisasjonen har eit nynorsknamn, skal ein nytta det i nynorsktekstar, men dersom organisasjonen berre har bokmålsnamn, skal ein ikkje setja det om til nynorsk. Eit døme er namnet Norges Rederiforbund, som du kan nytta i både bokmåls- og nynorsktekstar.

Namn på utanlandske og internasjonale institusjonar

Utanlandske og internasjonale institusjonar som vi omtalar med ei norsk nemning, skal ha nynorsknamn i nynorske tekstar:

  • FNs sikkerhetsråd > Tryggingsrådet i SN/FN
  • Den europeiske union > Den europeiske unionen

Dei sameinte nasjonane (SN) er nynorsknamnet til De forente nasjoner (FN). I ein lengre tekst, der ein har høve til å skriva ut heile organisasjonsnamnet og forkortinga første gongen ein nemner organisasjonen, bør ein nytta nynorsknamnet. Men i korte tekstar der berre forkortinga skal med, kan det vera greitt å nytta den meir kjende bokmålsforkortinga FN.

Fant du det du lette etter?