Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Språkarbeid er kvalitetsarbeid


Språkarbeid er kvalitetsarbeid. Det må speglast att i verksemda til universiteta og høgskulane.

Riksrevisjonen har vurdert arbeidet med kvalitetsutvikling i studieprogramma i den norske universitets- og høgskulesektoren, og Khrono melder at institusjonane får karakteren «ikke tilfredsstillende». Språkrådet har lenge peika på at språk må inn i kvalitetsarbeidet. Det vil auke kvaliteten og arbeidslivsrelevansen i studia.

Språkrådet meiner at universiteta og høgskulane må utvikle strategiar og praksisar som speglar at språkarbeid er ein del av kvalitetsarbeidet. Kompetanse i norsk fagspråk bør definerast som ein del av læringsutbytet i emne og program, og språkarbeidet bør innlemmast i strategiar for kvalitetsutvikling. Vektlegging av fagspråkleg kompetanse i forelesingsrommet kan leggje til rette for god studiegjennomføring. Difor meiner Språkrådet at språkarbeid òg må inn i det vidare kvalitetsarbeidet.

Fagspråket er verktøyet vi brukar til å formidle og diskutere kunnskap. Det vil seie at den språkkompetansen studentane tileignar seg i løpet av utdanninga, avgjer kva dei kan bruke kunnskapen sin til. Ei utdanning som sikrar at studentane kan formidle og diskutere faget sitt i relevante situasjonar og på relevante språk, har høgare kvalitet enn ei utdanning som ikkje gjer det. Språkarbeid og kvalitetsarbeid er med andre ord to sider av same sak.

Tidlegare i juni la regjeringa fram ein handlingsplan for norsk fagspråk i akademia. Den understrekar at studentane treng norsk fagspråk i det norske arbeidslivet. Regjeringa vurderer òg å ta inn krav om norsk fagspråk i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring. Dette rammeverket definerer kva for kompetanse og ferdigheiter det er venta at studentane tileignar seg på ulike nivå i høgare utdanning.

Regjeringa signaliserer med dette at norsk fagspråk er viktig for kvaliteten og relevansen i utdanningane, og at arbeid med norsk fagspråk bør vere ein integrert del av studieprogramma.