Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Kvääninuoret – Kvenungdommen får den kvenske språkprisen for 2021


Kvääninuoret får den kvenske språkprisen for å fremje kvensk språk i både tradisjonelle og moderne kanalar. Dei har gjort mykje for at kvensk språk skal verte eit språk for framtida.

Kvääninuoret nyttar i stor grad kvensk språk i sosiale medium og er såleis med på å gjere språket relevant for samtida, skriv juryen i grunngjevinga for prisen:

«Kvääninuoret har eit sterkt engasjement for vern, fremjing og utvikling av det kvenske språket i sine ulike variantar, ikkje berre på tradisjonelt munnleg og skriftleg vis, men òg i meir moderne digitale samanhengar, der Kvääninuoret har vore aktive pådrivarar for bruk av Internet. Kvääninuoret gjer såleis ein særs viktig jobb for å føre det kvenske språket inn i framtida, både ved å stø opp om kvensk hos den generasjonen som skal ta språket med seg vidare, og ved å bringe det kvenske språket inn på notidas og framtidas språklege arenaar.»

Medlemmane i juryen for den kvenske språkprisen har i år vore Jens Pedersen (leiar i Nord-Varanger Kvenforening), Mari Keränen (tilsett ved Kainun institutti – Kvensk institutt) og Øystein Vangsnes (professor ved UiT).

Stor glede med engasjement blant ungdom

– Eg vil gratulere Kvääninuoret – Kvenungdommen med den kvenske språkprisen 2021. Det er ei stor glede for Språkrådet å kunne gje prisen til ungdom som brenn for hjartespråket sitt og som tek ansvar for å løfte kvensk inn i framtida. Kvensk språk er ein del av vår felles norske kulturarv, og Kväaninuoret – Kvenungdommen gjer ein viktig jobb på vegner av oss alle, seier direktør i Språkrådet (Kieliraati) Åse Wetås.

Kvääninuoret – Kvenungdommen er ein landsdekkande partipolitisk uavhengig ungdomsorganisasjon, underlagd NKF-RK (Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto). Han vart stifta i 2008, og har i dag rundt 100 medlemmar spredt over heile landet. Organisasjonen jobbar for å skape møteplassar for kvensk ungdom, og for å styrke kvensk ungdomsidentitet, språk og kultur. Noverande leiar er Åsne Kummeneje Mellem.

Utdeling på den kvenske språkdagen

Den kvenske språkprisen er oppretta av Språkrådet (Kieliraati) for å fremje, utvikle og ta vare på det kvenske språket. Prisen vert gitt til personar, grupper, organisasjonar, foreiningar eller institusjonar som har gjort ein særskild innsats for å fremje kvensk språk. Vinnaren får 25 000 kroner og eit diplom. Prisen vert delt ut ut annakvart år. Han vart delt ut første gong i 2017, då til Eira Söderholm og Agnes Eriksen, og i 2019 gjekk prisen til Liisa Koivulehto.

Prisen vert delt ut på den kvenske språkdagen, 26. april. På grunn av covid-19-pandemien vert det i år ikkje arrangert noka fysisk tilstelling rundt prisutdelinga, men eit digitalt arrangement vil verte strøyma på denne datoen.


Kvääninuoret saahaan kväänin kielipalkinon vuona 2021

Kvääninuoret saahaan kväänin kielipalkinon ko het oon nostanheet framile kväänin kielen sekä tradisunellissa ja modernissa kanaaliissa. Het oon tehnheet paljon sen eestä ette kväänin kielestä tullee tulleevaisuuen kieli.

Kvääninuoret piethään paljon kväänin kieltä sosiaalisissa meedioissa. Tähän laihiin het oon myötä tekemässä kielen relevantiksi nykyaikana, kirjoittaa jyyri kirjoituksessa, missä se muistelee miksi Kvääninuoret saahaan tämän palkinon:

«Kvääninuorila oon luja interessi siitä ette kväänin kielen ja sen variantit suojelhaan, nostethaan framile ja eistethään. Ei tyhä tradisuunin jälkhiin suulisella ja kirjalisela tavala, mutta kans yhtheyksissä mikkä oon enämen modernit ja digitaaliset. Tässä Kvääninuoret oon aktiivisesti pitänheet Internettii. Kvääninuoret tekkee eriliikasen tärkkeetä työtä niin ette ottaat kväänin kielen myötä tulleevaisuutheen. Het annethaan tukkee ja kuurttoo sukupolvele, mikä aikkoo ottaat kielen myötä, ja het viehään kväänin kielen nykyaijan ja tulleevaisuuen kielelisille areenoille.»

Tänä vuona kväänin kielipalkinon jyyrin jäsenet oon olheet Jens Pedersen (Pohjas-Varenkin kvääniforeeningin johtaaja), Mari Keränen (Kainun institutin työteliijä) ja Øystein Vangsnes (professoori UiT – Norjan arktisessa universiteetissa).

Paljon illoo ko nuoret oon engasjeerattu

– Mie toivon paljon onnee Kvääninuorile kväänin kielipalkinon kans vuona 2021. Kieliraati oon hirmu iloinen ette saatama anttaat palkinon nuorile keile syämenkieli oon niin tärkkee, ja kekkä otethaan eesvastauksen ette nostaat kväänin kielen myötä tulleevaisuutheen. Kväänin kieli oon osa meän yhtheistä norjalaista kulttuuriarppaa, ja Kvääninuoret tehhään tähelistä työtä meän kaikkiin puolesta, sannoo Kieliraajin direktööri Åse Wetås.

Kvääninuoret oon maantäkkäävä partiipoliitisesti henkkaamaton nuortenorgansisasuuni, – Kvenungdommen er ein landsdekkande partipolitisk uavhengig ungdomsorganisasjon, mikä oon NKF-RK:in (Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto) alla. Organisasuunin perustethiin vuona 2008, ja tääpänä siinä oon 100 jäsentä myötä ympäri maata. Kvääninuoret työtelee niin ette luoa kohtaamapaikkoi kvääninuorile ja ette lujittaat kvääninuorten identiteettii ja kulttuurii. Nykynen johtaaja oon Åsne Kummeneje Mellem.

Ulosjakaminen kväänin kielipäivänä

Kieliraati oon luonu kväänin kielipalkinon niin ette nostaat ja eistäät kväänin kieltä, ja ottaat siitä vaarin. Palkinon annethaan persuuniile, roikile, organisasuuniile, foreeningiile tahi institusuuniile jokka oon tehnheet eriliikaisen hyvää työtä ette nostaat framile kväänin kieltä. Voittaaja saapi 25 000 kruunuu ja diploomin. Palkinon jajethaan ulos joka toinen vuosi. Sen jajethiin ulos ensi kerran vuona 2017, Eira Söderholmile ja Agnes Eriksenille, ja vuona 2019 Liisa Koivulehto sai palkinon.

Palkinon jajethaan ulos kväänin kielipäivänä, 26. aprillikuuta. Covid-19-pandemiin tähen ei tule mithään fyysistä tapattumaa ko palkinon jajethaan ulos, mutta tänä päivänä striimathaan digitaalisen tapattuman.