Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Hen tilbake frå høyring. Over 40 innspel om norsk rettskriving


Framlegg til endringar i rettskrivinga for bokmål og nynorsk har vore ute på høyring, og språkengasjerte nordmenn vil bli høyrde. I høyringsrunden kom det inn over 40 svar.

Framlegget om innføring av det kjønnsnøytrale pronomenet hen har utløyst flest reaksjonar. Mange har synspunkt på framlegget om å ta inn hen i norma. Nokre av høyringssvara gjeld òg bruk, definisjon, samsvarsbøying og objektsform av hen.

Både offentlege instansar, interesseorganisasjonar og privatpersonar har sendt inn høyringssvar. I tillegg til dei vanlege høyringssvara har det kome spørsmål, innspel og reaksjonar.

– Vi set pris på at så mange er opptekne av normering og rettskriving. Nå skal vi gå gjennom alle svara og vurdere om det er grunn til å endre framlegga, seier seksjonssjef i Språkrådet, Daniel Ims.

Til handsaming i styret

I tillegg til innføring av pronomenet hen er det mellom anna gjort framlegg om endringar i bøyinga av ein del inkjekjønnssubstantiv i bokmål og justering av genusnormering for nokre substantiv både i bokmål og nynorsk.

Dette er den fyrste høyringa av framlegg til rettskrivingsendringar sidan høyringsordninga vart innførd i 2021. Alle høyringssvara som er komne inn, blir handsama i Språkrådet. Om det er grunn til større endringar i framlegget om rettskrivingsendringar på bakgrunn av høyringssvara, går saka til ny handsaming i fagrådet for normering og språkobservasjon.

Alle normeringsvedtak skal godkjennast i styret i Språkrådet. Den fyrste delen av framlegga, som stort sett handlar om nøytrumssubstantiv i bokmål, er allereie handsama i styret. Den andre delen av framlegga blir truleg handsama før sommaren.