Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Tolkeloven er oversendt Stortinget


Dagen etter at språkloven ble formelt vedtatt 8. april i år, ble tolkeloven oversendt Stortinget. Loven slår fast at offentlige organer har plikt til å skaffe tolk av god kvalitet når det er nødvendig. Norsk tegnspråk har fått sin fortjente plass i tolkeloven.

Språkloven gir føringer for hvordan andre deler av lovverket skal utformes fremover. Blant annet skal implementeringen av språkloven være sektorovergripende. Dette betyr at hver sektor må ta det spesifikke språkansvaret den har, i fremtidig lovarbeid og strategiprosesser.

– Det er gledelig å se at den nye tolkeloven ivaretar ansvaret for norsk tegnspråk, som med språkloven har fått lovfestet status som det nasjonale tegnspråket i Norge, sier Språkrådets direktør Åse Wetås.

– Språkloven slår fast at norsk tegnspråk er likeverdig med norsk som kulturelt og språklig uttrykk. Det gir rettigheter til tegnspråklige og ansvar for det offentlige innenfor alle sektorer. Den nye tolkeloven bidrar til å befeste disse rettighetene og pliktene og verne om den nye statusen til norsk tegnspråk, sier Wetås.

Kunnskapsdepartementet skal ha ros for å ha vært raske til å ta sitt språkpolitiske ansvar i arbeidet med ny tolkelov. Det er også prisverdig at departementet involverte Språkrådet tidlig i denne prosessen, slik at vi kunne bistå med veiledning.

Det forbilledlige arbeidet med tolkeloven har forhåpentlig lagt grunnlaget for hvordan Kunnskapsdepartementet vil tenke rundt og arbeide med opplæringsloven, siden denne loven vil ligge til grunn for hvordan både norsk tegnspråk og de andre språkene som er nevnt spesifikt i språkloven, skal vernes og fremmes.